Přejít k obsahu

Ukončené výzkumné projekty

2019

Sondy do prostředí exkludovaných (2018-2019)
Partnerské vztahy v pozdějším věku (2017 - 2019)

2018

Migrace a zdraví matek - těhotenství, porod a rané rodičovství (2016-2018)
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni_2018
Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin_2017-2018

2017

Vliv velikosti kohorty na zdraví a nerovnost ve zdraví v ČR (2014-2016)

2016

Městská tržnice (2016)
Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni (2016)
Analýza dlouhodobého dopadu projektu EHMK 2015 (2015-2016)
Kontinuity a diskontinuity v náboženské paměti v České republice (2014-2016)
Významy a podoby prarodičovství v České republice (2013-2015)

2015

Výzkum absolventů ZČU - pilotáž FPE (2015)
Latentní bezdomovectví (2015)

2014

Nastolování agendy a rámcování (2014)
Spirála mlčení v online a offline prostředí (2014)
Fenomén bezdomovectví (2013-2014)
Reakce na exkluzi: chudé romské rodiny v post-socialismu (2012-2014)

2013

Hnutí přirozeného porodu a feministické přístupy k porodu v ČR: systémy sociálního jednání a myšlení (2011-2013)
Využití počítačového modelování při studiu poválečného vývoje českého pohraničí (2013)
Role pěstounské péče ve východoslovenských romských obcích (2013)
Sparťanské srdce: identita fotbalových fanoušků (2013)

2012

Úspěšnost a viditelnost marketingové prezentace. Názory obyvatel na marketingovou prezentaci "EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY ROKU 2015" (2012)
Kvalitativní výzkum v prostředí totální instituce - perspektiva vězeňských dozorců (2012)
Konceptuální a metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované na moderní českou společnost (2010-2012)

2011

Adaptace a etablování neinstitucionalizovaných náboženských společenstev ve veřejném prostoru (2009-2011)
Homosexualita v romských osadách slovenského venkova (2009-2011)
Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti (2009-2011)

2009

Historická sociologie: Předmět, struktura a metody oboru (2009)
Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients and the construction of "right" old age (2008-2009)
Sociologický přístup k problému 'nastolování agendy' (2009)
Postsocialistická transformace a prostorová segregace romských komunit (2009)
Volební chování v senátních volbách - zhodnocení věcných hypotéz a aplikace inovativní statistické metody (2009)

2008

Formy adaptace katolických komunit na sociálně-ekonomické tlaky (2008)
Sociální stratifikace a zdraví trendy ve vlivu sociálního postavení matky na výsledek těhotenství a porodu v ČR po r. 1989 (2006-2008)
Normativní představy spojené se stářím (2008)

2007

Proměny tradičně organizované "církevní" religiozity a její alternativní formy v náboženských komunitách (2007)
Vliv interpersonální komunikace na nastolování důležitých témat veřejného diskurzu (2007)

2006

Sociologický přístup k problému "agenda setting" teoretické a metodologické inovace (2006)
Proměna vzdělanostní stratifikace v průběhu životního cyklu a vliv politických institucí na vzdělanostní nerovnosti případ střední a východní Evropy po r. 1945 (2005-2006)

Patička