1. Úvod
  2. Společnost a politika

Společnost a politika

Cílem bakalářského programu Společnost a politika je komplexní příprava všestranného odborníka zaměřeného na sociologické a politologické analýzy.

Informace o studijním programu

Charakteristika programu

Bakalářský studijní program Společnost a politika navazuje na v současnosti provozované obory Sociologie (Katedra sociologie a sociální práce) a Politologie (Katedra politologie a mezinárodních vztahů). Program staví na dlouhodobě prověřených a funkčních elementech těchto oborů. Vznik ve spolupráci obou zmíněných kateder a kombinuje je v novém, multidisciplinárně zaměřeném studiu. Tyto katedry tak společně následují současný trend prolamování hranic tradičních vědních disciplín s cílem zvýšení relevance poskytovaného vzdělání.

Co je cílem oboru?

Cílem bakalářského programu Společnost a politika je komplexní příprava všestranného odborníka zaměřeného na sociologické a politologické analýzy. Během studia jsou studenti připravováni na výkon povolání (prostřednictvím metodologicky zaměřených předmětů a předmětů, které se věnují veřejné správě, soudobé politice a práci s médii), a zároveň získávají přehled o klíčových tématech z oblasti sociálních věd potřebný pro další studium sociálně-vědních programů (zejména Sociologie a Politologie na navazujícím magisterském stupni).

 

Specializace a kritéria absolvování

K úspěšnému absolvování studia musí student získat 180 kreditů. Studijní program obsahuje dvě různé specializace – Sociologie nebo Politologie.

Studijní plány mají společný základ (blok předmětů, které jsou povinné pro všechny studenty bez ohledu na zvolenou specializaci) a dále bloky povinných a povinně volitelných předmětů v rámci specializace.

Studijní plán programu Společnost a politika – specializace Sociologie
  • Společná část – povinné předměty (povinné předměty v rámci programu)
  • Aplikovaná sociologie (povinné předměty v rámci specializace)
  • Metodologický blok (povinně volitelné předměty v rámci specializace)
  • Teoretický blok (povinně volitelné předměty v rámci specializace)
Studijní plán programu Společnost a politika – specializace Politologie
  • Společná část – povinné předměty (povinné předměty v rámci programu)
  • Oborový základ (povinné předměty v rámci specializace)
  • Soudobá politika (povinně volitelné předměty v rámci specializace)

Co je zásadní v programu „Společnost a politika“ – specializace sociologie

Stěžejní částí specializace, kterou si studenti mohou zvolit od druhého ročníku studia, jsou metodologické kurzy reflektující multiparadigmatickou povahu moderní sociologie.

Ve studijním programu této specializace jsou zastoupeny kurzy věnující se jak kvantitativním metodám (např. sběr kvantitativních dat, základy statistiky, jedno- i více-rozměrné analýzy dat), tak kvalitativním metodám (např. zúčastněné pozorování, biografická metoda).

Specializace zároveň nabízí metodologické kurzy orientované na soubor všech metod, které jsou používány při studiu vybraného sociálního jevu (např. analýza médií, výzkumy trhu, výzkumy veřejného mínění). Tyto kurzy jdou svou povahou napříč standardním dělením sociologických metod na kvalitativní a kvantitativní a zároveň efektivně učí studenty prakticky provádět vlastní, teoreticky ukotvený empirický výzkum.

Nezbytnou a klíčovou součástí specializace jsou kurzy zaměřené na softwarové aplikace pro analýzu kvantitativních i kvalitativních dat.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Společnost a politika disponuje výbornou orientací v procesech a institucích současných demokratických společností. Zároveň je seznámen s metodologickými nástroji v oblasti výzkumu společnosti a politiky, které je schopen samostatně využívat k analýze sociálních a politických problémů a otázek.

Absolventi specializace Sociologie jsou schopni samostatně využívat konkrétní metody sociologické analýzy, orientují se v klíčových výzkumných tématech soudobé, empiricky zaměřené sociologie, a sociologické teorie.

Absolvent disponuje schopností charakterizovat základní kvantitativní a kvalitativní sociologické metody, dokáže určit jejich vhodné použití a identifikovat silné a slabé stránky různých přístupů. Absolvent dokáže aktivně pracovat s česky a anglicky psanými odbornými texty.

Uchazeče často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní programy je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probihá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU. Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Katedra sociologie a sociální práce aktuálně nenabízí možnost absolvovat dálkové či kombinované studium. Studium je tedy možné absolvovat jen formou prezenční výuky.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není (s výjimkou jednoho kurzu v prvním semestru studia).

Kdo kurzy povede?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nepůsobí pouze jako učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Zde naleznete i Katedru sociologie a sociální práce a Katedru politologie a mezinárodních vztahů. Více naleznete na interaktivní mapce.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ můžete prostřednictvím Katedry sociologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o studiu v zahraničí najdete zde.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Zapadočeská univerzita v rámci dalších svých kateder nabizí možnost volitelného studia zahraničních jazyků jako je například nemčina, ruština, španělština, italština, franouzština, ale také latina. Angličtina se stane vaší nezbytnou dovedností už během samotného studia.

Jaké mám možnosti praxe během studia?

V rámci svého studia budete mít možnost se na Katedře sociologie účastnit celé řady aplikovaných výzkumů – získáte zkušenoti se sběrem dat v terénu, vyhodnocováním dotazníků, a analýzou a zpracováním dat. Budete mít příležitost zapojit se i do dalších činností a osvojovat si množství cenných znalostí a dovedností.

Mohu pokračovat v navazujícím studiu?

V případě, že se vám specializace Sociologie v programu Společnost a politika zalíbí, můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu věnovaném už pouze sociologii. Pokud vás naopak více zaujme politologická část, můžete pokračovat ve studiu Politologie nebo Mezinárodních vztahů.

Poznejte blíže a studium na katedře

Program Společnost a politika

Studium sociologie

Proč studovat v Plzni?

mortarboard

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

search

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

beer

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

globe

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content