1. Úvod
  2. Sociologie

Sociologie

Cílem magisterského programu Sociologie je poskytnout absolvetnům znalosti potřebné pro zkoumání společnosti, ale také jim předat dovednosti využitelné v mnoha oblastech kariéry.

Informace o studijním programu

Charakteristika programu

Magisterský studijní program Sociologie je dvouletým navazujícím programem, který je určen absolventům bakalářského studia společenskovědních oborů jako je sociologie, politologie, sociální a kulturní antropologie, humanistika, sociální práce a další.

Program je vhodný pro zájemce, kteří mají zájem o hlubší, teoreticky zakotvené a metodologicky pokročilé studium současných společností. Toto studium je mimo jiné postaveno na rozvíjení obecných teoretických znalostí o moderních společnostech a jejich změnách.

Pozornost je také věnována zlepšování metodologických znalostí a dovedností, které lze využít při různých sociálně-vědních výzkumech.

Co je cílem oboru?

Cílem studia je vybavit absolventy schopnostmi potřebnými pro komplexní zkoumání různých sociálních fenoménů i společností jako celků, kterého by měli díky teoretickým znalostem, metodologickým dovednostem a zkušenostem z terénu, být schopni.

Studium prohlubuje znalosti získané v dosavadním studiu a připravuje studenty na zajímavé uplatnění jak v rámci sociologického výzkumu, tak v mnoha dalších profesních oblastech.

 

Struktura programu

První rok studia je rozdělen na dva základní celky:

  • Kurzy, které seznamují studenty s klasickými sociologickými koncepty. Pozornost je také věnována dobové kritice těchto konceptů, ale zároveň i nejnovějším trendům v sociologii (např. integrované metody sběru dat, kombinovaná metodologie nebo inovace v designu výzkumu). Kombinace klasických a moderních přístupů vybaví absolventy sadou dovedností a znalostí, které jsou klíčové pro hodnotné, kriticky zaměřené, a především aplikovatelné studium společnosti.
  • Metody, jak zkoumat společenské změny a jak je analyzovat. Kurzy se věnují dvěma základním metodologickým přístupům; kvantitativním na jedné straně (např. v kurzech Metodologie výzkumných projektů nebo Kvantitativní sociologie 1) a kvalitativním na straně druhé (např. kurz Sociologie a etnografie). Řada přijde také na kombinaci těchto dvou přístupů a způsoby, jak je dohromady vhodně využívat (kurz Smíšené způsoby sběru dat). Ke každému z metodologických kurzů studenti absolvují praktická cvičení. Jejich cílem je prohlubovat dovednosti studentů při používání různých metod sběru dat.

Ve druhém roce studia čeká na studenty kromě zpracování diplomové práce výběr ze dvou povinně volitelných bloků; Empirický výzkum nebo Teoretické koncepce.

  • V bloku Empirický výzkum studenti projdou kurzy, které se věnují sociologii náboženství, aplikovanému sociologickému výzkumu nebo kurzy zaměřené na pokročilé kvantitativní metodologie.
  • Blok Teoretické koncepce nabízí kurzy, jejichž tématem jsou fenomény jako nerovnost, chudoba, sociální vyloučení nebo spravedlnost, kurzy pojednávající o trendech v sociální teorii nebo v  sociologii rodiny a sociální změny.

Co je zásadní v programu Sociologie

Magisterský studijní program Sociologie přímo odráží samotnou povahu Katedry sociologie v Plzni. Program nabízí komplexní sociologické vzdělání, které obsahuje odlišné a často soupeřící teoretické přístupy, stejně jako různorodé metodologické oblasti a konkrétní nástroje sběru dat, jejich zpracování a interpretace.

Studenti získají znalosti v mnoha oblastech jednoho z nejvýznamějších sociálně-vědních oborů. Díky multiparadigmatičnosti přednášejících v jednotlivých kurzech jsou studenti konfrontováni s rozličnými pohledy na sociální fenomény a problémy. Mimo jiné tak získají schopnosti vhodně kombinovat různé přístupy a metody. 

Profil absolventa

Absolventi tohoto programu mají předpoklady najít zajímavé uplatnění v různých oblastech trhu práce, a to zejména těch, ve kterých je vyžadována zručnost a efektivita při sběru, zpracování a interpretaci různých typů dat

Své dovednosti zúročí jak v privátní sféře – například sledování kvality produktů a služeb, poradenské a vzdělávací agentury, řízení lidských zdrojů nebo marketing, tak ve sféře veřejné – například instituce věnující se problematice společenského rozvoje, identifikaci a řešení sociálních problémů, mapování sociálních potřeb a návrhům jejich rozvoje. Výborné uplatnění nacházejí naši absolventi také v oblasti výzkumu veřejného mínění či jako zaměstnanci v médiích. Nejlepší absolventi by měli být dostatečně připraveni k případnému dalšímu doktorskému studiu.

Uchazeče často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní obory je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Naše katedra aktuálně nenabízí možnost absolvovat dálkové či kombinované studium našich programů. Studium je tedy možné absolvovat jen formou prezenční výuky.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není.

Kdo kurzy povede?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nepůsobí pouze jako učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Zde naleznete i Katedru sociologie a Katedru politologie a mezinárodních vztahů. Více naleznete na interaktivní mapce.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ můžete prostřednictvím Katedry sociologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o studiu v zahraničí najdete zde.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Zapadočeská univerzita v rámci dalších svých kateder nabizí možnost volitelného studia zahraničních jazyků jako je například nemčina, ruština, španělština, italština, franouzština, ale také latina. U studentů se předpokládá dobrá znalost angličtiny z předchozího studia.

Jaké mám možnosti praxe během studia?

V rámci svého studia budete mít možnost na Katedře sociologie účastnit celé řady aplikovaných výzkumů – získáte zkušenosti se sběrem dat v terénu, vyhodnocováním dotazníků, a analýzou a zpracováním dat. Budete mít příležitost zapojit se i do dalších činností a osvojit si množství cenných znalostí a dovedností.

Poznejte blíže a studium na katedře

Představení katedry

Studium sociologie

Proč studovat v Plzni?

mortarboard

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

search

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

beer

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

globe

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content