1. Úvod
  2. Sociální práce

Sociální práce

Cílem studia je, aby si absolventi a absolventky osvojili potřebné kompetence nutné pro výkon profese sociální pracovník, sociální pracovnice.

CO obnáší studium sociální práce?

Studijní program sociální práce

Bakalářský studijní program sociální práce představuje prakticky zaměřený humanitní obor, jehož cílem je studenty připravit na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka. Vedle tradičních vědních disciplín filozofie je sociální práce oborem, který poskytuje významný přesah do přímé praxe. Odborná praxe tak tvoří nedílnou součást studijního programu. Mimo to se studenti učí také teorie a metody sociální práce, aby po úspěšném absolvování studia byly skutečnými odborníky této profese. Standardní doba bakalářského studia jsou 3 roky (6 semestrů).

Součástí studia jsou předměty sestavené v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci stanoveným Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Studijní program poskytuje Katedra sociologie a sociální práce Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni.

 

sociální práce

Sociální práce je praktická pomáhající profese, teoretický obor i vědní disciplína, jejíž předmět zájmu je především vzájemná interakce člověka s jeho sociálním prostředím. Každý člověk se v průběhu života ocitá v různých sociálních rolích, skrze které na něj společnost klade určitá očekávání v podobě sociálních úkolů. Tyto úkoly pak musí člověk zvládat plnit, pokud chce ve svém sociálním prostředí obstát. Plnění takových úkolů souhrnně označujeme jako sociální fungováníČlověk žijící ve společnosti má však také svou specifickou životní situaci, v rámci které se mohou vyskytnou překážky bránící plnění úkolů. Sociální pracovníci na různých úrovních napomáhají lidem a společnosti k odstraňování či kompenzaci těchto překážek. Činní tak v individuální, skupinové nebo celospolečenské rovině. Jejich cílem je zajištění rovnováhy mezi nároky sociálního prostředí a schopností člověka tyto nároky zvládat.

Teoretické studium

V rámci studijního programu sociální práce dbáme na to, aby každý student správně porozuměl cíli sociální práce, byl seznámen s odbornými metodami a znal také přístupy a teorie tohoto oboru. Pouze smysluplný a srozumitelný výklad teorie, který se snažíme poskytovat v rámci vyučovaných předmětů, umožňuje porozumění skutečné podstatě budoucí profese studentů. Tímto způsobem se snažíme u studentů pěstovat vztah k sociální práci jako profesi a podporovat jejich profesní identitu. Při výuce klademe důraz na komplexní provázání teorie a praxe.

Odborné praxe

Vedle podpory teoretických znalostí považujeme za důležité, aby studenti získali profesní zkušenosti skrze průběžné a souvislé odborné praxe. Na základě naší filozofie praxe jsme přesvědčeni o tom, že každý sociální pracovník by měl při profesionálního výkonu svého zaměstnání disponovat určitou profesní identitou, přehledem napříč sociálními službami v dané lokalitě a určitou mírou zkušeností. To vše pak zajišťuje plynulý a bezpečný přechod studenta sociální práce do pracovního života sociálního pracovníka.

Bakalářská práce

Kromě teoreticko-praktického oboru je sociální práce též vědní disciplínou. Během studia proto také podporujeme akademické schopnosti studentů odpovídající úrovni bakalářského studia. Z tohoto důvodu je součástí studia také vypracování bakalářské práce. Každý vysokoškolsky vzdělaný člověk, by měl být schopen napsat vědecké pojednání o některém z témat oboru, který vystudoval. Studenty v průběhu jejich studia tedy dále vedeme k rozvoji schopnosti psaní akademického textu a z pozice vedoucích bakalářských prací jim pomáháme k bezproblémovému splnění této povinnosti.

Státní Závěrečná zkouška

Součástí úspěšného zakončení studia je také složení státní závěrečné zkoušky. V rámci studijního programu sociální práce je koncepce závěrečné zkoušky pojata tak, aby student prokazoval teoretické i praktické poznání získané v průběhu studia. Student prokazuje své znalosti o určité cílové skupině klientů, teoriích a metodách sociální práce i schopnost aplikovat tyto vědomosti a dovednosti komplexně v rámci kazuistiky vzorového příkladu z praxe.

Možnosti Uplatnění absolventa

Absolventi oboru získají odbornou způsobilost a kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka. Pracovní uplatnění tak mohou nalézt v ambulantních, pobytových i terénních sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb, ale také v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.

Soukromý i veřejný sektor nabízí řadu rozmanitých pracovních pozic s širokým spektrem cílových skupin klientů, jako jsou například lidé s postižením, drogově závislí, migranti, ohrožené děti, senioři, osoby v krizi a další lidé, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, kterou se jim nedaří vlastními silami zvládnout. Již v rámci studia se studenti mohou postupně profilovat volbou volitelných předmětů a pracovišť pro výkon praxe s konkrétní cílovou skupinou a v konkrétní oblasti sociální práce.

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní programy je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku 

Jak probihá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU a sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Katedra sociologie a sociální práce aktuálně nenabízí možnost studovat dálkové či kombinované studium. Studium je tedy možné absolvovat jen formou prezenční výuky.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není, je však doporučena pro zvládnutí celého studia a získání požadových znalostí. Povinná je především praxe. 

Kdo kurzy povede?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nepůsobí pouze jako učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.

V jakých prostorách probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji na adrese Sedláčkova 15 a Jungmannova 1, kde naleznete i Katedru Sociologie a Katedru politologie a mezinárodních vztahů. Více najdete na naší interaktivní mapce.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ můžete prostřednictvím Katedry sociologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná zahraniční smlouva, a strávit tak semestr či celý rok na zahraniční univerzitě. Více o studiu v zahraničí najdete zde.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Zapadočeská univerzita v rámci dalších svých kateder nabizí možnost volitelného studia zahraničních jazyků jako je například nemčina, ruština, španělština, italština, franouzština ale také latina. Angličtina se stane vaší nezbytnou dovedností už během samotného studia.

Jaké mám možnosti praxe během studia?

V rámci svého studia budete muset absolvovat povinnou praxi v několika institucích. Odborná praxe je rozdělena do pěti samostatných předmětů a rozložena v průběhu dvou let studia. Cíle odborné praxe jsou tvořeny v souladu s Minimálním standardem vzdělání v sociální práci ASVSP (asociace vzdělavatelů v sociální práci). Více informací k praxi.

Mohu pokračovat v navazujícím studiu?

V současné době na naší katedře není možné studovat navazující magisterský program programu Ssociální práce, můžete však pokračovat v navazujícím magisterském studiu věnovaném sociologii.

Poznejte blíže a studium na katedře

Program – Sociální práce

Studium na katedře

Proč studovat v Plzni?

mortarboard

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

search

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

beer

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

globe

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše další obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace ke studium

Skip to content