Praxe

Bez kvalitní a dostatečné praxe to nejde!

Co obnáší studijní praxe?

O odborné praxi

Povinné odborné praxe jsou nedílnou součástí studia, neboť slouží k získání praktických dovedností, zkušeností a jsou příležitostí pro ověřování, uplatňování a reflexi teoretických vědomostí. Cíle odborné praxe jsou tvořeny v souladu s Minimálním standardem vzdělání v sociální práci ASVSP (asociace vzdělavatelů v sociální práci):

  • Rozvoj profesionálních kompetencí
  • Rozvoj schopnosti (sebe)reflexe a kritického myšlení,
  • Podpora identifikace s profesí
  • Rozvoj potenciálu studenta
  • Umožnění pochopit hlubší souvislosti a eventuální rozpory mezi teorií a praxí

Cílem praxe studijního programu sociální práce na ZČU v Plzni je všestranný rozvoj odborných dovedností a profesní identity studentů v podobě bezpečného zprostředkování zkušeností, díky nimž jsou studenti schopni lépe předcházet eventuálním budoucím nezdarům v profesní dráze.

 

Význam praxe

Má-li být absolvent bakalářského studijního programu oboru sociální práce způsobilý k samostatnému výkonu individuální, skupinové či komunitní práce nebo výzkumné činnosti, musí projít během studia souborem teoretických předmětů i odborné praxe. 

Odborná praxe je tradičně nedílnou součástí studia sociální práce, která studentům zprostředkovává zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získat vlastní profesní identitu. Sociální práce je ze své povahy oborem přinejmenším stejně tak praktickým, jako teoretickým. Proto je důležité, aby budoucí sociální pracovníci vedle odborných teorií, metod a přístupů disponovali také určitou úrovní praktického poznání a zkušeností.

Abychom zajistili, že tyto získané zkušenosti budou pro studenty co nejužitečnější, dbáme na to, aby při praxi vůči studentům fungoval individualizovaný přístup, který podporuje jejich osobnostní a profesní růst. Snažíme se za tímto účelem dbát na dobré vzájemné vztahy, partnerství a participaci mezi školou, pracovišti a studentem. 

 

Předměty spojené s praxí

Odborná praxe je rozdělena do pěti samostatných předmětů a rozložena v průběhu dvou let studia.

Nicméně již v prvním ročníku je zařazen předmět, jehož pomocí se studující seznámí s významem, průběhem a organizací praxí v rámci studia. Zároveň představíme možnosti výkonu praxe a prostřednictvím zástupců příslušných organizací se seznámí s náplní výkonu praxe na jednotlivých působištích.

arrow right

Celkem 494 hodin praxe

arrow right

Plzeňský a Karlovarský kraj

arrow right

Možnost individuální praxe

arrow right

Možnost uznání praxe

Další informace o praxi

Skip to content