1. Úvod
  2. Pro studenty
  3. Praxe
  4. Partnerské organizace

Patnerské organizace

Zde naleznete seznam a charakteristiky organizací, které dlouhodobě spolupracují se ZČU při realizaci praxí.

 

Kde mohu absolvovat praxi?

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování prosazuje společenskou změnu směřující k ukončení sociálního vyloučení v České republice. Agentura je expertním nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory územním samosprávám v procesu sociálního začleňování. 

www.socialni-zaclenovani.cz

Diakonie Západ

Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE. Poskytuje 11 druhů sociálních služeb a další činnosti. Zaměřuje se na služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v  krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.

www.diakoniezapad.cz

Kotec, o. p. s.

Posláním organizace KOTEC o. p. s. je být profesionálním a aktivním poskytovatelem v oblasti společenské pomoci a podporovat klienty ve změně jejich nepříznivé životní situace. Organizace poskytuje sociální služby ve městech Aš, Cheb, Sokolov, Tachov a Mariánské Lázně.

www.kotec.cz

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ

Městská charita Plzeň (MCHP) je součástí Církve římskokatolické a Diecézní charity Plzeň. Účelem zřízení MCHP je zajištění poslání Církve římskokatolické na území plzeňské diecéze v oblasti hmotné a duchovní dobročinnosti. MCHP zejména zajišťuje pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a její koordinaci. MCHP pomáhá seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodinám, dětem a mládeži, lidem bez domova, umírajícím, a dalším osobám.

www.mchp.cz

TOTEM, z. s.

Mezigeneračního a dobrovolnického centrum TOTEM, z. s. má poslání vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. Naplňování tohoto poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů.

www.totemplzen.cz

Tady a teď, o.p.s

Obecně prospěšná TADY A TEĎ byla založena roku 2004 s cílem realizovat podpůrné vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách. Postupně došlo k rozšíření činnosti i zaměření organizace, včetně rozšíření věkových kategorií a cílové skupiny.

http://tadyated.org

Ponton

Ponton, z.s. je nezisková organizace, která má za poslání aktivní rozvoj dětí a mladých lidí tak, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj život. Ponton poskytuje sociální nízkoprahové služby a vytváří vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci.

http://ponton.cz/

DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s.

Nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., poskytuje služby rodinám s dětmi, a to v rámci programu Sanace rodiny (určen rodičům, kteří chtějí nebo jsou nuceni něco ve své rodině změnit) a programu Náhradní rodinná péče (určen náhradním rodičům a zájemcům o náhradní rodinnou péči). Dále nabízí odborné poradenství, a to speciálně pedagogické, psychologické a terapeutické.
Organizace má sídlo v Plzni a poskytuje své služby v regionech Plzeň, Rokycansko, Klatovsko, Stodsko a Tachovsko, doprovázení náhradních rodičů nabízí v rámci celého Plzeňského kraje.

www.domus-cpr.cz

Člověk v tísni, o. p. s.

Poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy. Pracuje v Česku i v zahraničí. Podporuje vzdělávání dětí, pomáhá nejchudším a nejzranitelnějším, podporuje obránce lidských práv. Ctí hodnoty vzájemné pomoci, solidarity a humanismu.

www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň je účelové zařízení římskokatolické církve spadající pod Charitu České republiky. Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

www.dchp.cz

Ledovec

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.

www.ledovec.cz

MÚSS Plzeň, p. o.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně zajišťuje činnosti: Provozování pobytových zařízení sociálních služeb a poskytování sociálních služeb. Provozování a poskytování služeb nestátního zdravotnického zařízení. Poskytování masérských, rekondičních a rehabilitačních služeb uživatelům Pečovatelské služby. Provozování stravovacích zařízení zajišťujících přípravu jídel pro uživatele využívající služeb.  Vydavatelské a nakladatelské činnosti.

www.muss.plzen.eu

Point 14, z.ú.

Point 14 (point for teen) aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

www.point14.cz

CSS Stod

Poslání organizace = Chceš důstojný život? U nás dobrý!
Zařízení pod současným názvem existuje již desátým rokem a v roce 2022 poskytovalo tři registrované sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně – aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory. Organizace se důsledně snaží odstranit ústavní způsob poskytování služeb. Probíhá intenzívní proces deinstitucionalizace a jednotlivé úkony služby jsou vysoce individualizované, „šité na míru“ konkrétnímu člověku. Nezbytná míra podpory v různých oblastech je uživatelům poskytována profesionály na základě konceptu na člověka zaměřeného plánování.

www.cssstod.eu

Spolek Ulice Plzeň

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na poskytování odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v danném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

www.ulice-plzen.com

Možnost Individuální praxe

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje žádná z partnerských organizací, nebo pouze preferujete konkrétní pracoviště z důvodu lepší dostupnosti či jeho jeho povahy, můžete požádat o individuální praxi. Individuální praxe probíhá na vámi zvoleném pracovišti, se kterým si praxi samostatně vyjednáte. Více informací naleznete na stránce s informacemi k přípravě praxe.

arrow right

Navázaná spolupráce s pracovišti z praxe

arrow right

Možnost individuálního sjednání praxe

arrow right

Možnost uznání praxe

Další informace o praxi

Skip to content