1. Úvod
 2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete:

Subjekt: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513
Právní forma: Vysoká škola (veřejná, státní)

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

 

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu

 

Jaké další služby třetích stran využíváme?

Pro získávání zpětné vazby na naše služby nebo produkty a jejich další propagaci využíváme také následující služby třetích stran, které mohou sbírat osobní údaje a pracovat v rámci rozsahu zpracovatelské smlouvy nebo aktuálního dodatku o jejich zpracování.

Hotjar

Abychom mohli zlepšovat procházení našich webových stránek pro návštěvníky, využíváme aplikaci třetí strany Hotjar pro sledování procházení webových stránek. Používáním tohoto nástroje může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi a třetí stranou Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, Elia Zammit Street 3, St Julians STJ 1000, Malta, Europe. Pokud nechcete, aby služba sbírala údaje o Vašem procházení, můžete deaktivovat nahrávání pro svůj prohlížeč ZDE.  

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem ve smyslu ZOOÚ, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé nebo správci):

Zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.
 • Poskytovatel softwaru mravenci na online s.r.o., IČ: 06094953, se sídlem Na Jíkalce 2906/19a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34582.

  Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

   

  Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  • Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  • Požadovat přenesení údajů.
  • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

  Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  Jsou moje osobní údaje na ZČU odpovídajícím způsobem chráněny?

  Západočeská univerzita v Plzni klade důraz na zabezpečení osobních údajů, které zpracovává. Obzvláště pečlivě dbá na to, aby bylo zajišťováno dodržování pravidel důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování osobních údajů. ZČU jako správce osobních údajů zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné. Tato opatření především zajišťují, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému množství osob. Zaměstnanci ZČU jsou rovněž průběžně proškolováni v oblasti zásad ochrany osobních údajů tak, aby byli schopni dodržovat zásady bezpečného zpracování osobních údajů.

  Na ZČU je dodržována vnitřní směrnice věnovaná bezpečnostní politice ZČU. Jedná se o deklarativní dokument, který vyjadřuje postoj vedení ZČU k zajištění bezpečnosti osob i informací. ZČU klade důraz na zpracování, řízení a uchovávání informací adekvátními bezpečnostními postupy a pravidly, která jsou pravidelně revidována tak, aby byl zohledněn externí i interní vývoj či nastalé změny.

  Jak zajišťuje ZČU bezpečnost svých informačních systémů?

  Západočeská univerzita zodpovědně dbá na zabezpečení všech svých informačních systémů a databází. Využívá vhodné informační technologie a postupy a má k tomu kvalifikované pracovníky, kteří jsou průběžně vzděláváni i v oblasti bezpečnosti informačních systémů.  Systémy jsou průběžně testovány a aktualizovány, což funguje jako prevence před nově objevenými hrozbami.

  Jak bude ZČU postupovat v případě porušení zabezpečení mých osobních údajů?

  ZČU klade důraz na zabezpečení osobních údajů, které zpracovává. Pokud je však pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů může mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám ZČU toto porušení bez zbytečného odkladu, a to plně v souladu s požadavky obecného nařízení GDPR. Konkrétní opatření však vždy závisí na daném typu porušení zabezpečení osobních údajů.

   

  Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

  Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022.

  Poslední aktualizace podmínek proběhla 01.01.2022.

  Poznejte blíže naše obory

  Bakalářský program

  Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

  Bakalářský program

  Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

  Magisterský program

  Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

  Skip to content