1. Úvod
 2. Pro studenty
 3. Diplomové práce

Diplomové práce

Závěrečné práce pro studenty posledních ročníků magisterského programu Sociologie, veškeré informace k postupu zadání a přehled témat.

Zadání diplomové práce

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia sociologie o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání DP“

Vyberte si téma práce. Seznam témat je k dispozici na této stránce níže podle programů a studijního roku. Doporučujeme začít o tématu práce intenzivně uvažovat nejpozději počátkem LS prvního roku studia tak, abyste mohli pokročit k úvodním konzultacím s příslušným/ou vedoucí/m práce.

Nabízená témata v seznamu budou aktivními prokliky do Portálu, kde naleznete bližší specifikaci tématu.

Detaily nabízeného tématu je možné nalézt následujícím způsobem:

 • V Portálu v záložce Moje studium zvolte možnost Výběr kvalifikační práce
 • Objeví se vám záložka Hledání témat – zde vyplňte pole Katedra: KSS
 • zadejte hledat a objeví se vám seznam zadaných témat
 • Kliknutím na název tématu se rozbalí detaily

Na Portálu budete mít také možnost registrovat se k tématu jako zájemce/kyně (nejedná se o to samé jako zamluvení tématu – k tomu dochází až po dohodě s vyučující/m, který/á vaši registraci potvrdí). Pokud si zaregistrujete více témat, je možné si určit jejich prioritu. Kdykoli je zároveň možné u daného tématu zrušit registraci, a to v záložce Moje témata.

arrow right

Nezbytností je zároveň kontaktovat vybranou/ého vedoucí/ho, a to s dostatečným předstihem – dojednání podrobností projektu může trvat i několik týdnů a může vyžadovat poměrně intenzivní práci! S vedoucí/m práce se domluvte na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.

arrow right

Pokud se s vyučující/m dohodnete na další spolupráci, vyučující schválí vaší registraci a vy poté můžete přistoupit ke zpracování Formuláře pro zadání BP v Portálu.

arrow right

Formulář naleznete na Portálu v sekci  Moje výuka, záložka kvalifikační práce. Následně rozklikněte text Vyplnit podklady pro zadání Bakalářské práce. Jednotlivé položky vyplňte dle dohody s vyučující/m. Nedílnou součástí formuláře bude anotace práce (cca 10 řádek). V ní bude nastíněna problematika, jíž se hodláte zabývat, jaký problém chcete řešit (a proč) a jakou metodu při řešení chcete použít. Anotaci vložte do Zásad pro vypracování. Pokud formulář nebude obsahovat anotaci, bude Vaše práce automaticky zamítnuta a bude Vám katedrou přiděleno jiné téma.

arrow right

Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, kterou najdete na příslušné stránce univerzitní knihovny, a to pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.

arrow right

Podklady vytiskněte, nechte podepsat vedoucí/m DP a přineste na sekretariát katedry nejpozději do 14. 5. 2024.

Tento podklad DP (pokud bude vedoucím katedry schválen) je nadále závazný a o každou změnu musíte žádat na studijním oddělení. Zadání schvaluje vedoucí katedry – oznámení o schválených a neschválených zadáních jsou zveřejněny na webu Katedry sociologie obvykle na začátku června.

arrow right

Pokud formulář ve stanoveném termínu neodevzdáte, bude vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou.

arrow right

Studenti/ky, kteří si v posledním roce standardní doby studia nechtějí zapsat předmět Diplomová práce, odevzdají do 14. 5. 2024 na sekretariát katedry tiskopis Oznámení o odkladu zápisu. Formulář naleznete na stránce Dokumenty a formuláře. Pokud student/ka uvedený tiskopis nevyplní nebo mu/jí odklad nebude schválen, je povinen/a zapsat si předmět Diplomová práce (KSS/DP) v předběžném zápisu.

arrow right

Oficiální zadání DP schválené děkanem si studenti/ky vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS třetího ročníku studia, nejpozději však do konce října. Tento dokument budete později vkládat do finální verze své DP, proto jej pečlivě uschovejte.

 

V případě dotazů k postupu volby tématu DP se bezodkladně obracejte na vedoucí Katedry sociologie a sociální práce nebo na tajemnici.

Detailní informace o zadání práce v Portálu: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html.

Pro práci na samotné Diplomové práci je vhodné prostudovat si formulář Zásady pro odevzdávání kvalifikačních prací, který naleznete na stránce Dokumenty a formuláře ke stažení.

Projekt diplomové práce

Příprava projektu

Pro zamluvení zvoleného tématu je nutné připravit projekt diplomové práce a zaslat jej vyučující/mu, která/ý téma vypsal/a. Vyhotovení projektu diplomové práce je nezbytnou podmínkou budoucí spolupráce s vyučující/m.

Dodržujte při psaní projektu několik základních pravidel:

arrow right

Zvolené téma a záměr projektu je vhodné prodiskutovat s vyučující/m ještě před jeho odevzdáním.

arrow right

Ještě než vyučující/ho oslovíte, je třeba mít o tématu již nějakou představu – tedy být schopen/a identifikovat, co vás na tématu zaujalo a jaké otázky si chcete klást.

arrow right

Projekt vypracujte v délce 5 – 6 NS.

Témata pro magisterský program:

Struktura projektu

 1. Úvod – nastiňte, proč jste si dané téma vybral/a a jaké s ním máte dosavadní zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti).
 2. Teoretické vymezení tématu – ukažte, co jste o daném tématu již přečetl/a a jestli se v něm dokážete zorientovat. Z teoretického vymezení tématu by přímo měly vyplývat vaše výzkumné otázky, nebo (v případě teoretické práce) nástin rámce práce.
 3. Metodologie – ukažte schopnost navrhnout výzkum a prokázat, že je realizovatelný. Tedy popište, kde a jak budete hledat odpovědi. Tato část by měla obsahovat také diskuzi nad případnými etickými otázkami vašeho výzkumu.
 4. Plánovaný harmonogram vaší práce.
  1. Detaily harmonogramu s vámi bude řešit vyučující individuálně.
  2. Dodržování stanovených termínů a podmínek v projektu považujte za zásadní pro spolupráci s vyučující/m.
 5. Seznam citované literatury a zvlášť oddělený orientační seznam literatury, se kterou v práci dále hodláte pracovat.

Pamatujte, že o přijetí práce k vedení rozhodne kvalita projektu!

Doporučujeme začít věnovat se tématu a projektu v dostatečném časovém předstihu před finálním vyplněním podkladu VŠKP v Portálu a odevzdáním vytištěného formuláře. Pokud tak neučiníte, může se stát, že téma, o které byste měli zájem, bude již zarezervované a kapacita vyučujícího naplněna.

Témata pro program Sociologie

Téma Vedoucí
Agent-based modeling: Diskuze použití v sociologii PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Antisemitismus nebo rasismus a xenofobie v postojích a verbálních vyjádřeních mladých lidí s rozdílnou vzdělanostní úrovní. prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSC.
Autismus a překlad PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Covid-19 a jeho sociální důsledky PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Mezigenerační spolubydlení Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Reakce vysokoškolských studentů na podmínky studia v rámci COVID 19 prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSC.
Reflexe fenoménu bezdomoctví Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Sématický diferenciál PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Spirála mlčení: Laboratorní experiment PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Spirála mlčení: On-line experiment PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Švédska aktivistika Greta Thunbergová v českých a cízích masových médiích prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSC.
Vězeňství Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Volné téma Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Volné téma PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Volné téma z historie empirického sociologického výzkumu prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSC.
Téma Vedoucí
Švédská aktivistka Greta Thunbergová v českých a cizích masových médiích Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Komparace světů mužských a ženských věznic Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Spirála mlčení: Laboratorní experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Semi-profese Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Stávati se rodičem v kontextu mezinárodní migrace Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Gender a embodiment Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Mezigenerační spolubydlení Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Rozvody a rozpady kohabitací ve vyším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
BANKSY, Diskurzivní repertoáry obsažené v díle streetartového umělce Banksy Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Sexualita seniorů: recepce sexuálních projevů seniorů optikou pečovatelů v domovech pro seniory Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Q-metodologie: Praktická aplikace Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Účinnost deterenční teorie a teorie sociální kontroly ve vztahu k protiprávnímu jednání Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Gender v prostředí závodního plavání mládeže Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Téma Vedoucí  
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Profesionalizace v sociální práci jako součást životní dráhy jedince Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Úsilí mladých lidí o ochranu životního prostředí Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Životní strategie singles žijících ve městě a na venkově Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sociální práce jako součást životní dráhy Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Nové partnerské vztahy v pozdějším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Influenceři na sociálních sítích a názoroví vůdci a vlivní lidé – srovnání, pokus o modifikaci teorie (modelu) Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vybrané problémy sociologické teorie a filosofie sociálních věd Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Partnerství a kvalita života Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volně zvolené téma studentem/studentkou Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémiotika a kritická diskursivní analýza médií Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Francouzský strukturalismus, postsrukturalismus a otázka sociální změny Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Téma Vedoucí  
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Dopad titulu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Trendy v rodinných hodnotách Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Okruhy kvalifikačních prací: vybrané problémy současná sociologická teorie (Mgr.) Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Metafory, kterými žijeme v kontextu migrací Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nemoc a aktérství Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Astma z pohledu sociologie zdravi a nemoci Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Kultura a zdraví Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Volné téma Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Astma z pohledu sociologie zdravi a nemoci Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Rození za socialismu Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Pronájem dělohy: náhradní mateřství v ČR Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Skip to content