Monografie

Členové Katedry sociologie a sociální práce v Plzni jsou autory mnoha monografií i společných knih. 

Přehled knižních publikací

spiritualita v socialni praci se seniory

Spiritualita v sociální práci se seniory

Michal Opatrný, Jan Váně, Jan Kaňák, Věra Suchomelová, Karel Šimr. 2023.

 

Spiritualita v sociální práci je téma, které bývá chápáno jako vlastní pouze sociální práci v USA. Ve skutečnosti se však debata o něm rozvíjí řadu let i ve výrazně sekulárním prostředí Evropy nebo Austrálie. Jeho východiskem je předpoklad, že určitou spiritualitu má každý člověk a že zdrojem jeho představ o dobru a zlu, zdrojem hodnot a motivací je právě jeho spiritualita. V tomto smyslu je spiritualita pro sociální práci důležitá stejnou měrou v náboženském i sekulárním společenském kontextu, protože je faktorem, který ovlivňuje životní situaci klienta.

vane web ob

Náboženství za mřížemi: Stále(é) i nestálé

Lukáš Dirga, Jan Váně (eds.), 2023.

 

Kniha spojuje dvě velká témata z prostředí sociálních věd, náboženství a vězeňství. Jedná se o první publikaci, která v českém kontextu nabízí takto široce pojaté prolnutí uvedených společenských institucí.

142 bg

Zrození a stárnutí: Dvě životní etapy optikou konceptu zranitelnosti

Alena Glajchová, 2022.

Zrození a stárnutí – dvě životní fáze, v nichž se ve většině případů všichni ocitáme v prostředí institucionální péče a které jsou navíc specifické z hlediska míry autonomie. Tato publikace se zaměřuje na analýzu zkušenosti zranitelnosti, a to konkrétně v interakcích mezi zdravotnickým personálem a dvěma skupinami příjemců a příjemkyň péče ocitajících se ve znevýhodněné pozici…

874 bg

Potencialita dětí v náhradní rodinné péči: … od očekávání k autonomii

Karel Řezáč, 2022.

Cílem knihy je nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku „Jaká očekávání mají dospívající děti v náhradní rodinné péči od sociálních pracovníků z hlediska svých potencialit?“. Publikace se zabývá výzkumným problémem roztříštěnosti moci rozhodovat o životě ohrožených dětí v České republice a s ním související problematikou autonomie a participace…

618 bg

Homelessness: Probes to Excluded Environments

Váně Jan, Kalvas František. 2021.

Publikace Homelessness: Probes to Excluded Environments přibližuje výzkumy zaměřené na lidi bez domova a ohrožené ztrátou domova ve městě Plzeň. Jedná se o kombinaci aplikovaného a základního výzkumu, jenž probíhal v letech 2014–2018.

074 bg

Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů

Dirga Lukáš. 2020.

Humanizace je jedním z ústředních motivů českého porevolučního vězeňství. Jak o humanizaci vypovídají zaměstnanci věznic a vězněné osoby? Jak se humanizační tendence projevují v každodenní vězeňské praxi? Kniha Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů přináší popis různorodosti definic a přístupů aktérů světa za mřížemi českých věznic k procesu humanizace českého vězeňství na základě vlastního autorova dlouhodobého terénního výzkumu.

427 bg

Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů

Jeřábek Hynek. 2020.

Kniha přibližuje osudy pěti výjimečných žen, které se zasloužily o rozvoj sociologických metod a jejich použití v aplikovaném výzkumu: Florence Kelleyové, Vivian M. Palmerové, Marie Jahodové, Herty Herzogové a Elisabeth Noelle-Neumannové. Kniha nabízí vyprávění o vědeckém i osobním životě těchto několika výzkumnic, o jejich odvaze, trpělivosti, nelehkých rozhodnutích i úspěších jejich snažení. Čtenáře provede téměř celým dvacátým stoletím a připomene mu, čím tyto průkopnice přispěly k empirickému sociologickému výzkumu.

527 bg 1

Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

Váně Jan, Lužný Dušan, Kalvas František, Štípková Martina, Hásová Veronika. 2018.

This publication has several modest goals:
We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society.
Given the volume of data we obtained, we want to present at least a portion of our results and show what types of findings were achieved through our conceptualisation and operationalisation of religious memory.

Finally, we want to present non-Czech-speaking readers with a comprehensive work describing changes in religiosity in Czech society, in this case from the perspective of memory studies. In other words, we want to offer an international audience a piece of work broader than just a journal article focusing on the study of religion in the Czech Republic.

3afae532 321e 0ba5 c021 34abc1b83f87

Panenko Skákavá!: módy existence paměti

Kobes Tomáš. 2018.

Kniha prostřednictvím tří případových studií představuje způsoby rozpomínání na zapomenuté poutní místo Skoky u Žlutic a diskutuje obecnější problémy spojené s výzkumem kolektivní paměti. Autor se vymezuje vůči jejím tradičním výzkumům úzce spojeným s tendencí, kterou lze označit jako dematerializace paměti, a snaží se promýšlet formování paměti ve vztahu k materiálním objektům a infrastruktuře.

561 bg

Prarodičovství v současné české společnosti

Hasmanová Marhánková Jaroslava, Štípková Martina. 2018

Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let. Práce mapuje historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a diskutuje vliv současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace a rostoucí různosti rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině. Ukazuje, jaká očekávání jsou kladena na současné české prarodiče a jaké místo je jim v rámci rodinných vztahů vymezováno (a jaké místo si sami vymezují). Jakou formu péče poskytují, za jakých okolností a s jakými dopady na život vlastní i život v rodinách svých dětí. Zabývá se rovněž faktory a okolnostmi, které spoluutváří konkrétní podoby naplňování role prarodiče.

017835 017835

Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek

Hasmanová Marhánková Jaroslava. 2013.

Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept aktivního stárnutí představuje seniorský věk jako období, jež má být naplněné aktivitou ať již ve formě prodlužujícího se pohybu na trhu práce, celoživotním vzděláváním nebo sportem či dalšími nově se rozvíjejícími zájmy. Tato kniha usiluje o kritické zhodnocení tohoto konceptu a zároveň o zmapování způsobů, jakými se idea aktivního stárnutí promítá do konkrétních životních stylů českých seniorů a seniorek.

354 bg

Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti

Hasmanová Marhánková Jaroslava a Kreidl Martin (eds.). 2012.

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah a společenskými změnami, kterými česká společnost v několika minulých dekádách prošla. Kniha obsahuje devět studií kombinujících různé metodologické postupy a datové soubory.

416 bg

Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství

Váně Jan. 2012.

Výchozí zkušeností současného světa je stav plurality hodnot a nejistoty. Tento stav je patrný i v českém kontextu. Způsoby vyrovnávání se s danou situací, kterým je věnována v tomto textu pozornost, jsou dva. Je to obrat k náboženství a hledání ztraceného věku, v němž společenskému uspořádání měla dominovat komunita. Náboženství a komunita představují dvě možné odpovědi na otázku, jak se vyrovnat se skutečností, že dochází k rozpadu společnosti v té podobě, která byla doposud v našich myslích prezentována jako standardní sociální uspořádání. Vyjdeme-li z těchto dvou možných odpovědí, je patrné, že se při interpretaci jejich možného významu pro stabilizaci nastalého stavu otevírá prostor sociologii náboženství a sociologii komunit.

514 bg

Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie

Holubec Stanislav. 2010

Kniha se zbývá problematikou vzniku kapitalismu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému, které vidí moderní svět jako celek propojený mocenskými a ekonomickými vztahy, vyznačující se hlubokými nerovnostmi a naplněný obtížně řešitelnými rozpory. Jaké jsou příčiny vzestupu Evropy od 16. století? Proč jsou některé země zaostalé a jiné rozvinuté? Jaká je šance České republiky dohonit „Západ“? Kdy a kde vzniká moderní kapitalismus? V čem je nebezpečí „eurocentrického“ uvažování o dějinách.

078 bg

První krok na sociologické stezce

Hasmanová Marhánková Jaroslava, Hřešanová Ema. 2010.

Publikace prezentuje různé strategie, jež si studující sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské či diplomové práce zvolit. Představuje texty vycházející ze zdařilých bakalářských prací obhájených na katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni, které využívají různých teoretických i metodologických přístupů. Zastoupeny jsou práce teoretické i empirické, vycházející z vlastního kvalitativního či kvantitativního výzkumu či z analýzy sekundárních dat. Jednotlivé přístupy jsou v knize kriticky diskutovány s ohledem na jejich silné a slabé stránky. Publikace se jako celek dotýká především otázek kritérií kvality empirického výzkumu a vědeckého textu v sociálních a humanitních vědách.

080 bg

Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd

Fujda Milan, Lužný Dušan. 2010.

Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna. Druhý okruh vytyčuje snaha o deskriptivní rekonstrukci dějin oddanosti Kršnovi na Západě a v českých zemích. Při této rekonstrukci byla v největší míře použita data z terénního výzkumu prováděného Dušanem Lužným v různé intenzitě od roku 1990 zejména na ekofarmě Kršnův dvůr. Třetí problematický okruh představují interpretace vývoje a stávajícího stavu hnutí Haré Kršna v kontextu sociálních, kulturních a historických podmínek jeho vzniku a v kontextu široké problematiky kulturní výměny, kulturní změny a kulturního přenosu.

rodina fajta

Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta: příbuzenství východoslovenského venkova.

Kobes Tomáš. 2009.

Publikace srovnává příbuzenský koncept obyvatel tzv. romských osad a jejich majoritních příslušníků na východoslovenském venkově. Soustředí se především na představení základní terminologie, kterým je příbuzenská identita rámcována, formování příbuzenských skupin a jejich důsledků pro vymezování příbuzenské identit. Stejně tak jsou v analýze zohledňováni další zprostředkovatelé, hrající při vymezování příbuzenské identity na východoslovenském venkově podstatnou roli.

146 bg

Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu

Kalvas František. 2009.

Publikace vychází z aktuálně obhájené autorovy disertace a empiricky zkoumá proces nastolování agendy. Nejprve je tu rekapitulována teorie a rozebrána metodologie výzkumu tohoto procesu. V jednotlivých kapitolách je pak empiricky ověřována: (1) podstata fungování tohoto procesu, (2) role struktury mediálního obsahu, (3) role přímé osobní zkušenosti, (4) role interpersonální komunikace a (5) role genderu. V závěru autor shrnuje získané výsledky a uvažuje, jak může celý proces a metody jeho výzkumu do budoucna ovlivnit nástup internetu. Úryvek z úvodu:Kniha se zabývá teorií nastolování agendy (agenda-setting theory). Tato teorie popisuje, jak se problémy a témata stávají důležitými ve veřejném mínění, v obsazích masových médií a uvnitř politického aparátu a jaké jsou důsledky takového „nastolení“ témat a problémů. Tento proces je formován množstvím vlivů a také ovlivňuje mnoho subjektů.

006 bg

Nastartovali nás jako motorky: činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku

Kobes Tomáš. 2009.

Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního rozvoje na Slovensku. Angažmá slovenských NNO v romské problematice v kontextu regionálního rozvoje vyrůstá na předpokladu rámcového strategického dokumentu slovenské vlády, který explicitně romskou problematiku uvádí do souvislosti s regionálním rozvojem, činností NNO a vzrůstající participací zejména zahraničních donorů v této oblasti. NNO v regionálním rozvoji nejsou vnímány v klasických intencích nositelů demokratických principů, ale je jim spíše rozuměno jako významnému mocenskému faktoru, který může přispět ke změně problematiky vnímaných oblastí. V této perspektivě vystupují NNO jako legitimní nástroj implementace rozvojových záměrů.

005 bg

Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době

Holubec Stanislav. 2009.

Publikace si klade za cíl přiblížit sociální existenci a každodennost pražského dělnictva v meziválečném období. Praha, která ve sledovaném období dynamicky rostla a rychle se měnila v moderní velkoměsto, byla také městem s největší koncentrací dělníků v Československu. Zvláštní pozornost je věnována dělnickým rodinám, problematice zdraví a sexuality, bydlení, kulturním praktikám, politické existenci a vzdělávání. Publikace používá dobových archivních pramenů organizací zabývajících se dělníky nebo dělnických organizacích samostatných (politických stran, odborů, zájmových sdružení). Druhým zdrojem informací je kvalitativní sociologické šetření pamětníků. Dále jsou to analýzy statistických dat, dobových periodik a sekundární literatury. Vedle sociálních rozdílů zdůrazňuje práce vliv rozdílů mezi generacemi a pohlavími na každodennost pražského dělnictva.

368 bg

Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu

Kreidl Martin. 2008.

Kniha se věnuje problematice nerovného přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických zemích. Studuje dopad socialistických reforem na tyto nerovnosti a adaptivní strategie aktérů, kteří by byli mohli být reformami poškozeni. Za tímto účelem kniha podrobně analyzuje odložené vzdělávací dráhy a nepřímé vzdělávací dráhy a ukazuje, do jaké míry tyto “alternativní cesty ke vzdělání” pomáhaly dětem z vyšších a středních vrstev dosáhnout přinejmenším stejného vzdělání jako jejich rodiče.

849 bg

Kultury dvou porodnic: etnografická studie

Hrešanová Ema. 2008.

Předkládaná práce je etnografií organizačních kultur dvou českých porodnic. Prezentuje zjištění z dvacetiměsíčního etnografického výzkumu provedeného v období od roku 2004 do roku 2007 ve dvou porodnicích ve městech Javov a Konžany. V práci autorka usiluje o hlubší porozumění organizačnímu kontextu, v němž se v českém prostředí odehrává naprostá většina porodů. Primárně spadá do sociálních studií lidské reprodukce, konkrétně ze sociologie a antropologie porodu. Cílem práce je na základě provedeného výzkumu porozumět organizačním kulturám zkoumaných porodnic a pochopit, jak ovlivňují poskytovanou porodní péči a tím i zdraví žen, jež v daných porodnicích rodí.

Proměny spravedlnosti

Váně Jan. 2007.

Práce se věnuje několika soudobým typologiím teorií spravedlnosti. Kromě jejich zprostředkování, tzn. přiblížení charakteristických (ať už kvalitativních, či kvantitativních) znaků, na jejichž základě jednotliví autoři subsumují dané teorie spravedlnosti do odpovídajících celků, se autor práce pokouší odkrýt i jejich slabiny. S ohledem na ně autor navrhuje svou vlastní typologii, kterou se pokouší následně obhájit, což je hlavním předmětem práce. Součástí obhajoby autorem navrhované typologie je podpůrné využití dějin teorií spravedlnosti, avšak historická analýza má pouze pomocný charakter. Kromě toho je cílem přiblížit nejzávažnější obtíže, které se při konstituování soudobých teorií spravedlnosti vyskytují. Pomocí strukturní analýzy se autor snaží nejen zachytit, jak a proč jsou v jednotlivých teoriích spravedlnosti zdůvodňována kritéria spravedlnosti a celková struktura teorie, ale také jaké jsou potencionálně skryté a zamlčované předpoklady.

Historická sociologie

Šubrt Jiří (ed.). 2007.

Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci . Z jejího tematicky velmi bohatého obsahu byla pro účely této kolektivní práce zvolena jako klíčová problematika koncepcí usilujících odhalit, charakterizovat a vysvětlit povahu a směr dlouhodobých sociálních procesů.

Skip to content