1. Úvod
 2. Pro uchazeče o studium
 3. Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vše, co potřebujete vědět k tomu, jak si podat svou přihlášku ke studiu na Katedře sociologie v Plzni.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro rok 2023 / 2024

Jak se mohu přihlásit?

Ke studiu nabízených oborů je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Termín podání přihlášek do prvního kola přijímacích řízení na bakalářské a navazující magisterské studium  je do 30. 4. 2023.

Co musím splnit?

Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou – na studijní oddělení je potřeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to do 21. 6. 2023 do 15 hodin.. 

Průběh přijímacího řízení

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na stránkách fakulty.

Je možné studovat dálkově?

Katedra sociologie aktuálně nenabízí možnost absolvovat dálkové či kombinované studium. Studium je tedy možné absolvovat jen formou prezenční výuky.

Uznáváte absolvované kurzy z VŠ či VOŠ?

Ano, pokud je prokazatelný překryv v absolvované látce a vaše zkouška není starší více než tři roky. V tom případě je možné uvažovat o uznání kurzu. Studující může požádat o uznání kurzu formou standardní žádosti. Je potřeba doložit sylabus absolvovaného kurzu a doklad o uznání.

Z čeho se skládá příjímací zkouška?

Bakalářský program - Společnost a politika

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze:

 • základů společenských věd a všeobecného kulturního přehledu
 • historického a politického přehledu
 • otázky zjišťující znalosti anglického jazyka

Doporučená literatura:

Není k dispozici

Vzorový test:

Není k dispozici

Bakalářský program - Sociální práce

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze:

 • základů společenských věd a všeobecného kulturního přehledu
 • historického a politického přehledu
 • z oblasti sociální práce

Doporučená literatura:

 • Mátel, A.: Teorie sociální práce I (2019)
 • Navrátil, P.: Teorie a metody sociální práce (2001)
 • Musil, L.: Ráda bych Vám pomohla, ale… (2004)
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Magisterský program - Sociologie

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z:

 • metod sociálně-vědního výzkumu
 • z analýzy sociologických dat
 • z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie

Studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně-vědní terminologie v angličtině. Některé otázky jsou tedy formulovány v anglickém jazyce.

Doporučená literatura:

 • AGREST, A. – FINLAY, B.: Statistical methods for the social sciences. 4th ed. Upper Saddle
  River: Pearson Prentice Hall 2009.
 • BERNARD, H. R.: Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Thousand
  Oaks: SAGE Publications 2000.
 • DENZIN, N. K. – LINCOLN, Y. S.: The SAGE handbook of qualitative research. Thousands Oaks:
  SAGE Publications 2005.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum
  2000.
 • FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické
  nakladatelství 2002.
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 1999.
 • KELLER, J.: Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
 • PETRUSEK, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum 1993.

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Může být přijímací zkouška zrušena?

V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku,  a to bez konání přijímací zkoušky.

Bude se konat druhé kolo?

V případě, že počet uchazečů bude nižší než počet uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan rozhodnout o konání druhého kola přihlášek a přijímacího řízení, které probíhá během léta.

Jak hodnotí obory naše studentky?

Sociální práce

Společnost a politika

Proč studovat v Plzni?

mortarboard

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

search

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

beer

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

globe

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content