1. Úvod
 2. Pro uchazeče o studium
 3. Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vše, co potřebujete vědět k tomu, jak si podat svou přihlášku ke studiu na Katedře sociologie a sociální práce v Plzni.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro rok 2023 / 2024

Jak se mohu přihlásit?

Ke studiu nabízených oborů je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Termín podání přihlášek do druhého kola přijímacích řízení na bakalářský obor Společnost a politika a navazující magisterské studium  je do 30. 04. 2024. 

Co musím splnit?

Podmínkou je středoškolské vzdělání ukončené maturitou – na studijní oddělení je potřeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to do 8. 9. 2023 do 15 hodin.. 

Průběh přijímacího řízení

Více informací k přijímacímu řízení naleznete na stránkách fakulty.

Je možné studovat dálkově?

Katedra sociologie a sociální práce aktuálně nenabízí možnost absolvovat dálkové či kombinované studium. Studium je tedy možné absolvovat jen formou prezenční výuky.

Uznáváte absolvované kurzy z VŠ či VOŠ?

Ano, pokud je prokazatelný překryv v absolvované látce a vaše zkouška není starší více než tři roky. V tom případě je možné uvažovat o uznání kurzu. Studující může požádat o uznání kurzu formou standardní žádosti. Je potřeba doložit sylabus absolvovaného kurzu a doklad o uznání.

Z čeho se skládá příjímací zkouška?

Bakalářský program - Společnost a politika

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze:

 • základů společenských věd a všeobecného kulturního přehledu
 • historického a politického přehledu
 • otázky zjišťující znalosti anglického jazyka

Doporučená literatura:

Není k dispozici

Vzorový test:

Není k dispozici

Bakalářský program - Sociální práce

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze:

 • základů společenských věd a všeobecného kulturního přehledu
 • historického a politického přehledu
 • z oblasti sociální práce

Doporučená literatura:

 • Mátel, A.: Teorie sociální práce I (2019)
 • Navrátil, P.: Teorie a metody sociální práce (2001)
 • Musil, L.: Ráda bych Vám pomohla, ale… (2004)
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Magisterský program - Sociologie

Zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z:

 • metod sociálně-vědního výzkumu
 • z analýzy sociologických dat
 • z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie

Studium předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně-vědní terminologie v angličtině. Některé otázky jsou tedy formulovány v anglickém jazyce.

Doporučená literatura:

 • AGREST, A. – FINLAY, B.: Statistical methods for the social sciences. 4th ed. Upper Saddle
  River: Pearson Prentice Hall 2009.
 • BERNARD, H. R.: Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Thousand
  Oaks: SAGE Publications 2000.
 • DENZIN, N. K. – LINCOLN, Y. S.: The SAGE handbook of qualitative research. Thousands Oaks:
  SAGE Publications 2005.
 • DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum
  2000.
 • FAY, B.: Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické
  nakladatelství 2002.
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 1999.
 • KELLER, J.: Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
 • PETRUSEK, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum 1993.

Vzorový test:

Stáhnout vzorový test

Může být přijímací zkouška zrušena?

V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku,  a to bez konání přijímací zkoušky.

Bude se konat druhé kolo?

V případě, že počet uchazečů bude nižší než počet uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan rozhodnout o konání druhého kola přihlášek a přijímacího řízení, které probíhá během léta.

Jak hodnotí obory naše studentky?

Sociální práce

Společnost a politika

Proč studovat v Plzni?

mortarboard

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

search

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

beer

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

globe

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content