1. Úvod
 2. Pro studenty
 3. Bakalářské práce

Bakalářské práce

Závěrečné práce pro studenty posledních ročníků bakalářských programů, veškeré informace k postupu zadání a přehled témat.

Zadání bakalářské práce

Informace pro studenty 2. ročníku o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání BP“

Vyberte si téma práce. Seznam témat je k dispozici na této stránce níže podle programů a studijního roku. Doporučujeme začít o tématu práce intenzivně uvažovat nejpozději počátkem LS druhého roku studia tak, abyste mohli pokročit k úvodním konzultacím s příslušným/ou vedoucí/m práce.

Nabízená témata v seznamu budou aktivními prokliky do Portálu, kde naleznete bližší specifikaci tématu.

Detaily nabízeného tématu je možné nalézt následujícím způsobem:

 • V Portálu v záložce Moje studium zvolte možnost Výběr kvalifikační práce
 • Objeví se vám záložka Hledání témat – zde vyplňte pole Katedra: KSS
 • zadejte hledat a objeví se vám seznam zadaných témat
 • Kliknutím na název tématu se rozbalí detaily

Na Portálu budete mít také možnost registrovat se k tématu jako zájemce/kyně (nejedná se o to samé jako zamluvení tématu – k tomu dochází až po dohodě s vyučující/m, který/á vaši registraci potvrdí). Pokud si zaregistrujete více témat, je možné si určit jejich prioritu. Kdykoli je zároveň možné u daného tématu zrušit registraci, a to v záložce Moje témata.

arrow right

Nezbytností je zároveň kontaktovat vybranou/ého vedoucí/ho, a to s dostatečným předstihem – dojednání podrobností projektu může trvat i několik týdnů a může vyžadovat poměrně intenzivní práci! S vedoucí/m práce se domluvte na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.

arrow right

Pokud se s vyučující/m dohodnete na další spolupráci, vyučující schválí vaší registraci a vy poté můžete přistoupit ke zpracování Formuláře pro zadání BP v Portálu.

arrow right

Formulář naleznete na Portálu v sekci  Moje výuka, záložka kvalifikační práce. Následně rozklikněte text Vyplnit podklady pro zadání Bakalářské práce. Jednotlivé položky vyplňte dle dohody s vyučující/m. Nedílnou součástí formuláře bude anotace práce (cca 10 řádek). V ní bude nastíněna problematika, jíž se hodláte zabývat, jaký problém chcete řešit (a proč) a jakou metodu při řešení chcete použít. Anotaci vložte do Zásad pro vypracování. Pokud formulář nebude obsahovat anotaci, bude Vaše práce automaticky zamítnuta a bude Vám katedrou přiděleno jiné téma.

arrow right

Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, kterou najdete na příslušné stránce univerzitní knihovny, a to pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím – Citace.

arrow right

Podklady vytiskněte, nechte podepsat vedoucí/m BP a přineste na sekretariát katedry nejpozději do 14. 5. 2025.

Tento podklad BP schvaluje vedoucí katedy a v případě neschválení jsou studující individuálně informováni k předělání podkladu a to nejpozději do konce srpna. Pokud je podklad schválen, pak je nadále závazný a o každou změnu musíte žádat na studijním oddělení.

arrow right

Pokud formulář ve stanoveném termínu neodevzdáte, bude vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou.

arrow right

Studenti/ky, kteří si v posledním roce standardní doby studia nechtějí zapsat předmět Bakalářská práce, odevzdají do 14. 5. 2025 na sekretariát katedry tiskopis Oznámení o odkladu zápisu. Formulář naleznete na stránce Dokumenty a formuláře. Pokud student/ka uvedený tiskopis nevyplní nebo mu/jí odklad nebude schválen, je povinen/a zapsat si předmět Bakalářská práce (KSS/BP) v předběžném zápisu.

arrow right

Oficiální zadání BP schválené děkanem si studenti/ky vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS třetího ročníku studia, nejpozději však do konce října. Tento dokument budete později vkládat do finální verze své BP, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě dotazů k postupu volby tématu BP se bezodkladně obracejte na vedoucí Katedry sociologie a sociální práce nebo na tajemnici.

Detailní informace o zadání práce v Portálu: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html.

Pro práci na samotné Bakalářské práci je vhodné prostudovat si formulář Zásady pro odevzdávání kvalifikačních prací, který naleznete na stránce Dokumenty a formuláře ke stažení.

Projekt bakalářské práce

Příprava projektu

Pro zamluvení zvoleného tématu je nutné připravit projekt bakalářské práce a zaslat jej vyučující/mu, která/ý téma vypsal/a. Vyhotovení projektu bakalářské práce je nezbytnou podmínkou budoucí spolupráce s vyučující/m.

Dodržujte při psaní projektu několik základních pravidel:

arrow right

Zvolené téma a záměr projektu je vhodné prodiskutovat s vyučující/m ještě před jeho odevzdáním.

arrow right

Ještě než vyučující/ho oslovíte, je třeba mít o tématu již nějakou představu – tedy být schopen/a identifikovat, co vás na tématu zaujalo a jaké otázky si chcete klást.

arrow right

Projekt vypracujte v délce 4 – 5 NS.

Témata pro bakalářské programy: 

Struktura projektu

 1. Úvod – nastiňte, proč jste si dané téma vybral/a a jaké s ním máte dosavadní zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti).
 2. Teoretické vymezení tématu – ukažte, co jste o daném tématu již přečetl/a a jestli se v něm dokážete zorientovat. Z teoretického vymezení tématu by přímo měly vyplývat vaše výzkumné otázky, nebo (v případě teoretické práce) nástin rámce práce.
 3. Metodologie – ukažte schopnost navrhnout výzkum a prokázat, že je realizovatelný. Tedy popište, kde a jak budete hledat odpovědi. Tato část by měla obsahovat také diskuzi nad případnými etickými otázkami vašeho výzkumu.
 4. Plánovaný harmonogram vaší práce.
  1. Detaily harmonogramu s vámi bude řešit vyučující individuálně.
  2. Dodržování stanovených termínů a podmínek v projektu považujte za zásadní pro spolupráci s vyučující/m.
 5. Seznam citované literatury a zvlášť oddělený orientační seznam literatury, se kterou v práci dále hodláte pracovat.

Pamatujte, že o přijetí práce k vedení rozhodne kvalita projektu!

Doporučujeme začít věnovat se tématu a projektu v dostatečném časovém předstihu před finálním vyplněním podkladu VŠKP v Portálu a odevzdáním vytištěného formuláře. Pokud tak neučiníte, může se stát, že téma, o které byste měli zájem, bude již zarezervované a kapacita vyučujícího naplněna.

Témata pro program Sociologie

Téma Vedoucí
Agent-based modeling: Možnosti použití v sociologii a sociálních pracích PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Být člověkem, být zvířetem/strojem PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Být ženou a matkou v době pandemie Mgr. Alena Glajchová, Ph.D.
Covid-19 a jeho sociální důsledky Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Drobní živnostníci v době COVID 19 prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Ekologická krize a její dopady na společnost doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Gender a embodiment Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Gender a prekarita optikou intersekcionálního přístupu Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Jak lidé různého vyznání interpretují českou historii? PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Komplexita sociálních problémů PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Kriminální recidiva Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Propojení mezi fenoménem vězeňství a fenoménem bezdomovectví Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Metody škálování v sociologii prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
“Milostivé léto” pro exekuce a jeho klienti prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Postavení osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na pracovním trhu Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Problematika zařazení prouštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce z intersekciolní perspektivy Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Posuny v náboženských postojích české populace prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Příbuzenství a rodina v současné společnosti Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Q metoda zaměřená na kolektivní paměť PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Role komunity v soudobé společnosti Mgr. Veronika Hásová
Sématický diferenciál PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Socioekonomické rozdíly v rodinném chování prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Sociologická perspektiva a práce s konceptem důvěry Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Sociologie a komplexita PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Solidarita v rodině prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Téma po dohodě a konzultaci s vyučujícím. Oblast teoretické sociologie, problematiky sociálních hnutí, historické sociologie, kritické teorie, sociosémiotiky a sociolingvistiky. Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Volné téma doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Volné téma Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Volné téma Mgr. Alena Glajchová, Ph.D.
Volné téma PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Významná žena ve světovém sociologickém výzkumu prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Zdraví, péče a jinakost Mgr. Alena Glajchová, Ph.D.
Téma Vedoucí  
Změna dynamiky komunikace na Ukrajině v souvislosti s COVID-19 Glajchová Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Vybrané problémy sociologické teorie a sociologie jazyka Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Užití intersekcionálního přístupu ve zkoumání sociálních nerovností Glajchová Alena, Mgr. Ph.D. volná
Význam sociální práce v rámci integračního procesu Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Důvěra v sociologické perspektivě Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Integrace vs. přináležení Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Paraprofese Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Sociologie a komplexita Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Metody škálování v sociologii Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Jak lidé různého vyznání interpretují českou historii? Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Rozvody a rozpady kohabitací ve vyším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Přístup Human Ecology ve vězeňství Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Sociologie vězeňských útěků Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Ekologická krize a její dopady na společnost Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Genderové nerovnosti ve zdraví Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Gender a trh práce: analýza genderových nerovností v soukromé a veřejné sféře Glajchová Alena, Mgr. Ph.D. volná
Normalita a jinakost v oblasti zdraví Glajchová Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Srovnání výsledků výzkumu studentských hnutí Jiřiny Šiklové se současným stavem Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Dopad epidemie Covid-19 na adaptaci seniorů na nové komunikační technologie Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Solidarita v rodině. Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Kvalita života ve vyšším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Gender a embodiment Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Významná žena ve světovém sociologickém výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie – konceptualizace spravedlnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka – marketizace náboženství a spirituality Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nové partnerské vztahy v pozdějším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Q-metodologie: Praktická aplikace Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Seznamování gayů a leseb Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Homoparentalita a krize rodiny Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Postoje k genderovým rolím v souvislosti s religiozitou v ČR Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Postoje k rozvodům a jejich změna v čase a prostoru Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Podoby a významy sexu za mřížemi českých věznic Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Akce Yellow Ribbon Run a její vliv na začleňování bývalých vězňů do společnosti Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Vivien M. Palmerová a její metodologická příručka pro terénní práci doktorandů Chicagské sociologické školy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Kvalita života rodin s autistickým dítětem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Participace zaměstnanců věznic na vězeňské drogové scéně Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Načasování odchodu do důchodu v souvislosti s prarodičovstvím Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Dopad epidemie Covid-19 na adaptaci seniorů na nové komunikační technologie Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Dopad rozvodu na mezigenerační vztahy Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Sexuální roboti Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Metody škálování v sociologii. Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Budoucnost křesťanství Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Strategie odporu v totalitním režimu Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Smysl aparátu zajetí: G. Deleuze a M. Foucault o vztahu války a společnosti Švantner Martin, Mgr. Ph.D. zabraná
Srovnávací analýza mediálních kampaní proti domácímu násilí v Bělorusku a v České republice Fárová Nina zabraná
Zdravotnický personál v léčebnách následné péče, Domovech seniorů a Domovech se zvláštním režimem Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Cílem bakalářské práce je analyzovat názory zaměstnanců českých věznic na problematiku krátkodobých trestů odnětí svobody a alternativních trestů. Budu se zabývat otázkou, jakým způsobem reflektují zaměstnanci věznic krátkodobé tresty odnětí svobody a alternativní tresty? V teoretické části reflektuji pohled na krátkodobé tresty skrze autory, kteří přispěli k dané problematice a poté optikou zaměstnanců věznic. Krátkodobé tresty odnětí svobody jsem zvolila na základě nedostatků, které obnášejí pro odsouzeného jako např. stigma, náprava odsouzeného, minimální odstrašující účinky nebo ekonomické náklady. Praktická část bude založena na realizaci vlastního výzkumu, v jehož rámci budou provedeny rozhovory s vybranými zaměstnanci věznic na různých pracovních pozicích: dozorci, speciální pedagogové, sociální pracovníci či vychovatelé. Ve své bakalářské práci jsem upřednostnila zaměstnance, jelikož jim je věnována minimální pozornost a jsou nedílnou součástí vězeňského systému. Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Adaptace rusky mluvících studentů v českém prostředí. Švantner Martin, Mgr. Ph.D. zabraná
Tématem bakalářské práce jsou vybrané změny českého vězeňství v rámci reformy od roku 1989. Zásadními snahami této reformy jsou dehumanizace, demilitarizace, depolitizace a decentralizace. V souvislosti s těmito snahami vydaly příslušné orgány od roku 1991 tři koncepce vězeňství, které obsahují návrhy na dílčí změny. V bakalářské práci budu pracovat především s posledními dvěma koncepcemi, které vznikly v důsledku vývojových trendů a vstupem České republiky do EU. Cílem této práce je odpovědět na výzkumnou otázku, která zní: Jakým způsobem vypovídají vybrané statistické ukazatele a zaměstnanci věznic o reformě českého vězeňství po roce 1989? Na tuto otázku se pokusím odpovědět skrze svůj výzkum, který bude vycházet především z analýzy relevantních dokumentů, vybraných statistických ukazatelů a rozhovorů se zaměstnanci věznic. Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Anorexie v současné společnosti Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Regionální analýza mimomanželských porodů Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Vybrané problémy sociologické teorie a sociologie jazyka Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Metody škálování v sociologii. Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka – marketizace náboženství a spirituality Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie – konceptualizace spravedlnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Rodičovství v biografii migrujících Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Dospívání a sociální nerovnosti v ČR Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Důvěra Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Chicagská sociologická škola Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná

 

Téma Vedoucí  
Skryté kurikulum na víceletých gymnáziích Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Předsudky středoškoláků a jejich důsledky pro sociální kapitál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stávati se občanem Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Migrace, diaspora a nová média Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Partnerství a zdraví ve stáří Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Bilingvní děti a česká identita Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Sexualita seniorů/rek v českých médiích Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie – konceptualizace spravedlnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka – marketizace náboženství a spirituality Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Vybrané problémy sociologické teorie a filosofie sociálních věd Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Soukromí a koncepce domova u klientů/tek domovů s pečovatelskou službou Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Významná sociologická výzkumnice v historii sociologie – Jiřina Šiklová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Regionální analýza mimomanželských porodů Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Ovdovělé seniorky (osamocení, způsob života, pomoc rodiny) Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Metody škálování v sociologii. Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Měření v sociologii Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Chicagská sociologická škola – Rozpad rodiny v Chicagské sociologické škole a v současnosti Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Chicagská sociologická škola Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Chicagská sociologická škola Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Vnímání feminismu v současné české společnosti Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Cosplay – identita, kultura a hybridizace Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Partnerské vztahy v post-reprodukčním věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Mimomanželské rodiny za socialismu Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Dopad rozvodu na roli prarodiče Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie – konceptualizace spravedlnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka – marketizace náboženství a spirituality Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální filosofie a sociologie: střety a přesahy Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Kritická teorie a nová média Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Michel Foucault a historická sociologie Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Metody škálování v sociologii. Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Měření v sociologii Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Chicagská sociologická škola Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémiotika, sociální sémiotika a sociologie. Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Téma Vedoucí  
Vězňovo dilema jako role-playing experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment v sociologii: Replikace Aschova experimentu Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
William Foote Whyte – Street Corner Society a replikace jeho výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Okruhy kvalifikačních prací: vybrané problémy současná sociologická teorie Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Státi se občanem Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Zdravotní turistika Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Náboženství jako značka – marketizace náboženství a spirituality Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie – konceptualizace spravedlnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Migrace a remitence Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Zdraví migrantek Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Genderové aspekty profese Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Význam sociologie E. Durkheima pro klasické sociologické myšlení. Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Nové zdravotní profese Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Mezigenerační vztahy v rámci složených rodin Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Marketingová komunikace AISEC Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Byrokratizace univerzit Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zkušenost Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. zabraná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Vězňovo dilema jako role-playing experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment v sociologii: Replikace Aschova experimentu Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Diaspora a česká migrace Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Etnická média Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Byrokratizace univerzit Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zdraví migrantek Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Koncept lidského kapitálu v diskusích o sociálních nerovnostech Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Normativní představy o délce lidského života Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Vliv velikosti kohorty narození na vzdělání v ČR Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Sňatková tíseň a výběrové párování Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Význam sociologie M. Mausse pro klasické sociologické myšlení. Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Dopady ekonomické krize na zdraví rodin s malými dětmi Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Být fit: fitness centra a zdraví z pohledu sociologie Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
W. F. Whyte – sociolog a sociální antropolog Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Význam sociologie E. Durkheima pro klasické sociologické myšlení. Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Šest stupňů separace: replikace v prostředí sociálních sítí Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Vězňovo dilema jako role-playing experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Láska, sex a zdraví Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Šest stupňů separace: replikace pomocí e-mailové komunikace Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment v sociologii: Replikace Aschova experimentu Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná

Témata pro program Společnost a Politika

Témata pro program Sociální práce

Téma Vedoucí
Důvěra v sociální práci Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Paraprofese Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Integrační proces a sociální práce Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Pomáhají profese a sociální kapitál Mgr. Veronika Hásová
Rané rodičovství a migrace – výzvy pro sociální pracovníky a pracovnice Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Role NZDM při podpoře plnění školních povinností dítěte Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Role supervize v sociálních službách Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Sociální aspekty náhradní rodinné péče na život dítěte v pěstounské péči Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Volné téma Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Sociální práce a povinné očkování – hranice mezi osobní volbou a nutností ochrany veřejného zdraví Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Specifika příbuzenské pěstounské péče Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Vliv života rodiny v azylovém domě na kvalitu života dítěte Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Volné téma Mgr. Alena Glajchová, Ph.D.
Volné téma doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Volné téma PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Úskalí dětských domovů pro děti do 3 let Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Způsoby řešení etických dilemat sociální práce Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Volné téma Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Života dítěte v dětském domově Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Téma Vedoucí
Specifika příbuzenské pěstounské péče Mgr. Karel Řezáč volná
Hranice role sociálního pracovníka Mgr. Karel Řezáč volná
Úskalí dětských domovů pro děti do 3 let Mgr. Karel Řezáč volná
Skip to content