1. Úvod
  2. Katedra sociologie a sociální práce

O katedře

Zajímají vás aktuální proměny společnosti a moderní způsoby jejího zkoumání pomocí různých metod? Studujte na Katedře sociologie a sociální práce v Plzni.

Katedra sociologie a sociální práce 

Moderní společnosti

Žijeme ve společnostech, které jsou dynamické a zdá se, že tempo jejich proměn se neustále zvyšuje. Současná česká společnost není výjimkou. S tím, jak se společnosti, ve kterých žijeme, mění a rostou, zvyšuje se i naše potřeba těmto proměnám porozumět. Potřebujeme znát jejich podstatu a chápat, kam se lidská společenství budou ubírat dále.

Je potřeba nacházet odpovědi na otázku, jaká je role současného člověka v jeho sociálních skupinách. Pohybujeme se v rodinách, místních komunitách, městských společnostech, v množství formálních i neformálních organizací. Ty všechny formují naši osobní i skupinovou identitu. Jaká je role člověka v jeho různých rolích, ať už coby občan, volič, zaměstnanec nebo rodič?

Jaký význam má v životě člověka stát ve svých různých podobách? Jak jsou lidé ovlivňováni politikou a naopak jak sami politiku tvoří? Jakým způsobem se v lidských společnostech ve všech jejích rovinách zorientovat, a jaké máme disciplíny a nástroje k jejich zkoumání a porozumění?

MODERNÍ VĚDY

Odpovědi na všechny tyto otázky může nabídnout studium společenských věd jako je sociologie. Je to věda, která se zabývá zkoumáním jak velkých společenských celků, tak i těch nejmenších lidských interakcí mezi dvěma nebo několika málo jedinci. Zkoumá také například instituce, jejich vývoj, uspořádání a pravidla.

Na naší katedře se věnujeme sociologii ve všech jejích moderních podobách. Zabýváme se různými metodami, které sociologie nabízí – od kvalitativních přístupů jako rozhovory nebo biografická analýza, až po přístupy kvantitativní, které obsahují například aplikovanou statistiku nebo analýzu velkých souborů dat. Studium vybaví absolventy teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi.

V bakalářském programu Společnost a politika kombinujeme studium navzájem si blízkých oborů sociologie a politologie. Nabízíme i bakalářský program Sociální práce, nebo magisterský program Sociologie.

Katedra sociologie Filizofické fakulty ZČU v Plzni vznikla v roce 2006. V rámci České republiky je tak druhou nejmladší sociologickou katedrou. Mezi ostatními pěti obdobnými pracovišti na území republiky naplňuje naše katedra ambici být špičkovou organizací v oblasti výuky i výzkumu, a to nejen v tuzemsku, ale na napříč Evropou.

Začátkem roku 2023 došlo k přejmenování katedry na Katedru sociologie a sociální práce.

Na Katedře sociologie působí výzkumníci zastávající nejrůznější přístupy, které obsahují množství odlišných metod sběru dat a jejich zpracování. Pracují zde sociologové, kteří se zaměřují na statistické zpracování dat z velkých výběrových šetření, populačních registrů nebo kvantitavní zkoumání médií. Vedle nich najdeme etnogafy, mezi jejichž nástroje patří metody jako zúčastněné pozorování nebo rozhovory.

Všechny výzkumníky na katedře ale spojuje využívání synergií mezi jednotlivými přístupy, kdy díky kombinací různých metod a spolupráce na rozličných projektech překračují tradiční metodologické bariéry.

arrow right

Dva bakalářské a jeden magisterský studijní program

arrow right

Prezenční studium v západočeské metropoli

arrow right

Kvalitativní i kvantitativní metody výzkumů

arrow right

Možnost zapojit se do aplikovaných výzkumů během studia

arrow right

Specializace na sociologii nebo politologii

arrow right

Studium v zahraničí

Představení katedry a videoprohlídka

Další informace o katedře

Skip to content