Lidé

Seznamte se s vyučujícími a výzkumníky, kteří vás provedou studiem. 

Vedení katedry

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Jan Váně se ve svých výzkumech soustředí na srovnávací výzkum. Svou pozornost ve výzkumech (primární či aplikovaný) zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství (individualizace, mezigenerační přenos religiozity, náboženská kulturní paměť, morfování náboženských komunit); sociologii vzdělání (tvorba a volba vzdělávacích strategií jak na straně aktéra tak systému) a problematice bezdomovectví a sociálních služeb poskytovaných skupinám sociálně nejslabších. Dále se věnuje sociálním teoriím akcentujícím problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

Vedoucí

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

vanejan@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Čtvrtek / 10:00 – 11:00 / SP507

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Alena Pařízková se zajímá o otázky mezinárodní migrace, životních drah, zdraví, nerovností a genderu. V minulosti se podílela na projektu, který analyzoval změny intimních a rodinných vztahů v české společnosti. Realizovala kvalitativní výzkum českých ekonomických migrantů ve Velké Británii. Zkoumala jejich rodinné vztahy a pracovní trajektorie se zapojením genderové perspektivy.

Zástupkyně

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

parizkov@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Úterý / 10:00 – 11:00 / SP508

Mgr. Veronika Hásová

Veronika Hásová absolvovala studium sociologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2014. Zaměřuje se na témata z oblasti sociologie náboženství a sociologie komunit. Ke zkoumání těchto témat využívá kvalitativní i kvantitativní metody. V současnosti v rámci své disertační práce zkoumá redefinici komunity na pozadí moderních trendů se zaměřením na individualizaci.

Tajemnice

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

hasova@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Středa  / 10:00 – 11:00 / SP 506

Bc. Nikol Kubátová

Nikol Kubátová působí na Katedře sociologie jako sekretářka, a je zároveň studentkou prvního ročníku magisterského programu Sociologie. Předmětem jejího zájmu je sociální vyloučení a status seniorů se zaměřením na roli prarodičovství.  

Sekretářka

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

nkubatov@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Úterý       / 15:00 – 18:00 / SP 506
Čtvrtek  / 9:00 – 12:00 / SP 506

Interní zaměstnanci

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Lukáš Dirga absolvoval studium sociologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavní výzkumné zájmy leží v oblastech penitenciární sociologie (sociologie vězeňského života), kriminologie, trestní politiky a sociologie deviací. Lukáš Dirga realizoval řadu kvalitativních empirických výzkumných projektů zaměřených na oblast vězeňství. Ve svých výzkumech obrací pozornost například k procesu humanizace českého vězeňství nebo k roli náboženství ve vězeňském prostředí. Ve svém posledním etnografickém výzkumu analyzoval vztah odsouzených k jejich tělům během výkonu trestu odnětí svobody.

Odborný asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

dirga@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Čtvrtek / 19:15 – 20:15 /SP 512

Mgr. Alena Glajchová, Ph.D.

Alena Glajchová absolvovala doktorské studium na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se zejména na témata z oblasti sociologie zdraví a medicíny. Ve svých výzkumech se zabývá především problematikou poskytování zdravotní péče zranitelným skupinám populace, interakcemi v prostředí zdravotní péče a nerovnostmi ve zdraví. Dále se zajímá o témata spadající do oblasti sociologie genderu a sociologie migrace. V oblasti sociální práce se zaměřuje na otázky diskriminace, marginalizace a poskytování zdravotní péče zranitelným jedincům.

Odborná asistentka

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

alenag@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Čtvrtek/ 13:50 – 14:50 / SP502

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Dana Hamplová absolvovala doktorské studium na Katedře sociologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V letech 2002 až 2004 působila na Otto-Friedrich Univerzitě v Bambergu na projektu Globalife zaměřeného na multidisciplinární komparativní výzkum životních drah. Mezi roky 2006 až 2010 působila na McGill University v kanadském Montrealu. Od roku 2014 do roku 2017 byla členem Board of Directors pan-evropské výzkumné infrastruktury CESSDA, od roku 2018 je členem Boardu ECSR – European Consortium for Sociological Research. Zaměřuje na se především na témata rodiny, kvality života, zdraví, sociálních nerovností a náboženství. Byla řešitelem řady grantů udělených Grantovou agenturou ČR nebo Technologickou agenturou.

Odborná asistentka

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

hamplova@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Středa / 12:00 – 13:00 /SP 512

prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Prof. Hynek Jeřábek se zabývá historií a metodologií empirického sociálního výzkumu a zdůrazňuje inspirační potenciál klasických výzkumů pro současnost. Specializuje se také na metody volební a mediální komunikace a sociálního výzkumu. Dlouhodobě se věnuje výzkumu mezigenerační solidarity a péče o seniory v rodinách, který realizoval například v projektu “Rodinná soudržnost v péči o seniora”.

Odborný asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

jerabek@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Pondělí / 16:40 – 17:40 / SP509

PhDr. František Kalvas, Ph.D.

František Kalvas působí jako odborný asistent na Katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se výzkumům formování veřejného mínění (zejména procesům spirály mlčení, nastolování agendy a rámcování), náboženské kolektivní paměti a kooperativního jednání. Metodologicky se zaměřuje na multiagentní modelování, analýzu dat z výběrových šetření (včetně panelových dat), a Q-metodologii. V oblasti aplikovaného výzkumu se soustředí na zajišťování kvality univerzitního vzdělání a hodnocení sociálních služeb.

Odborný asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

kalvas@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Úterý / 14:00 – 15:30 / SP509

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Tomáš Kobes je sociální antropolog. Jeho hlavní výzkum probíhá na Slovensku, kde se zaměřuje na oblast regionálního rozvoje a sociální exkluze, příbuzenství, genderu a utváření identity. V roce 2004 dokončil svůj výzkum, na jehož základě vznikla disertační práce soustředící se na roli regionálního rozvojového projektu v integraci místních romských obyvatel. V následujících výzkumech se zaměřil na taková témata jako je příbuzenství obyvatel romských osad, homosexualita, transsexualtia, závádění základní infrastruktury do areálů romských osad či formování sociální paměti ve vztahu k materiálním objektům a infrastruktuře. Tato terénní zkušenost přispěla i k formování jeho teoretické specializace pohybující se v oblastech nových příbuzenských studií, kritické diskurzivní analýzy, teorie aktérů-sítí a ontologického obratu v sociální vědě.

Odborný asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

kobes@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Úterý / 13:00 – 14:00 /SP 511

Mgr. Karel Řezáč, Ph.D

Karel Řezáč je absolventem doktorského studijního programu sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je vyučujícím studijního programu sociální práce na Katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se v rámci výzkumu věnuje tématům hranic profesionálního výkonu sociální práce, deinstitucionalizace, náhradní rodinné péče, lidského rozvoje a wellbeingu. Obhájil disertační práci na téma Potencialita dětí v náhradní rodinné péči a také působil v praxi sociální práce jako sociální pracovník náhradní rodinné péče v nestátní neziskové organizaci pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

rezack@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Úterý / 13:00 – 14:00 /SP 507

Mgr. Martina Štípková, Ph.D.

Martina Štípková vystudovala sociologii a demografii. Věnuje se kvantitativnímu výzkumu, ve kterém se zaměřuje především na téma rodiny, zdraví a sociální stratifikace. Ve svém doktorském výzkumu zkoumala příčiny rostoucího podílu mimomanželských porodů a dopady tohoto trendu na zdraví novorozenců. V současném projektu se věnuje dynamice partnerských vztahů ve vyšším věku. Mezi její další výzkumná témata patří socioekonomické nerovnosti ve zdraví, dopady rozvodu/rozchodu rodičů na děti nebo prarodičovství.

Odborná asistentka

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

marsti@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

dle předchozí dohody emailem

Externí zaměstnanci

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Martin Švantner, PhD (*1982) vystudoval politologii (FF ZČU), filosofii a sémiotiku (FF UK, FHS UK) a antropologii (FHS UK). Jeho hlavním zájmem je obecná sémiotika, dějiny sémiotiky, sémiotikou ovlivněná teorie rétoriky, sémiotika hudby, kognitivní sémiotika, současná sociální teorie a filosofie a dílo C. S. Peirce. Pracoval jako novinář v českých tiskových agenturách, jako specialista na internetové kampaně a jako výzkumník v Centru pro historii a filosofii vědy při FF ZČU. Působí jako výzkumník na IPS FSV UK (výzkumným tématem je význam hybridních revolučních aktérů v mezinárodní politice). Jako hostující vyučující přednášel na Metropolitní univerzitě v Oslu a na Univerzitě v Boloni. Zúčastnil se řady mezinárodních sémiotických konferencí. Je spoluautorem kapitol věnovaných dějinám sémiotiky v rámci vznikajícího mezinárodního čtyřsvazkového kompendia pro sémiotiku (Bloomsbury). Je členem ediční rady časopisu The American Journal of Semiotics a členem vědeckého panelu pro The International Association for Cognitive Semiotics. Ve volném čase je aktivním jazzovým hudebníkem.

Odborný asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

svantm@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

Pondělí / 13:50 – 14:50 / SP 511

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Jiří Remr absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru evaluací. Působí jednak jako odborný asistent na FSV UK, je ale také výzkumným ředitelem v Institutu evaluací a sociálních analýz, kde se věnuje rozvoji evaluačních metod a metaevaluacemi. Je šéfredaktorem odborného časopisu Evaluační teorie a praxe. Vykonává rovněž činnost externího evaluátora. Členem ČES je od roku 2010 a v letech 2012 – 2016 zastával funkci prezidenta (resp. předsedy správní rady).

Odborný asistent

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

remr@centrum.cz

Konzultační hodiny

Dle předchozí dohody e-mailem

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Patrik Galeta je odborným asistentem Katedry antropologie na Fakultě filozofické ZČU v Plzni. Pracuje v oboru bioarcheologie a biostatistiky. Zabývá se aplikací statistických a paleodemografických metod v antropologii a příbuzných společenských vědách. Ve svých výzkumech se zabýval demografickým šířením prvních zemědělců ve střední Evropě, možnostmi odhadu pohlaví tvůrců paleolitických nástěnných maleb, problematice časné domestikace psa či rekonstrukcí plodnosti středověkých populací střední Evropy.

Odborný asistent

Katedry antropologie FF ZČU

E-mail:

galeta@ksa.zcu.cz

Konzultační hodiny

dle předchozí dohody emailem

Ing. ET MGR. Štěpánka Syrovátková

Štěpánka Syrovátková absolvovala Strojní fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V devadesátých letech se podílela na vzniku a rozvoji Asociace občanských poraden v ČR. Svůj profesní zájem o kvalitu v sociálních službách podpořila absolvováním oborů Sociální a pastorační práce a Diakonika na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oblasti sociální práce se zaměřuje na podporu profesního růstu pracovníků sociálních služeb. Jejím zájmem je rozvoj mezioborových dialogů a účinná aplikace teoretických modelů do žité praxe.

Odborná asistentka

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

syrstep@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

dle předchozí dohody emailem

Mgr. Drahomíra Franzová

Drahomíra Franzová absolvovala sociální práci na Filosofické fakultě UK a obor řízení v sociálních a zdravotních službách na Fakultě humanitních studií UK. Zajímá ji především praktická aplikace sociální práce, nové, inovativní, přístupy v sociální práci, s důrazem na respektující přístup ke klientům a lidskoprávní otázky. Sociální práci se věnovala i v zahraničí. Několik let působila jako inspektorka kvality sociálních služeb a kvality sociálně právní ochrany dětí a jako auditorka se podílela i na realizaci řady dalších projektů souvisejících s kvalitou (zejména sociálních) služeb. V současné době se aktivně podílí na reformě psychiatrické péče v ČR. Její kmenovou organizací je organizace Ledovec, která podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení, působí zde na manažerské pozici.

Odborná asistentka

Katedry sociologie FF ZČU

E-mail:

franzova@kss.zcu.cz

Konzultační hodiny

dle předchozí dohody emailem

Skip to content