1. Úvod
 2. Pro studenty
 3. Praxe
 4. Filozofie praxe

Filozofie praxe

Knihy obsahují spoustu moudrostí, praktický výcvik však nenahradí.

Čím je studijní praxe prospěšná?

Proč je praxe důležitá?

Odborná praxe je tradičně nedílnou součástí studia sociální práce. Praxe zprostředkovává zkušenost s přímým výkonem sociální práce a umožňuje studentům získat vlastní profesní identitu. Sociální práce je ze své povahy oborem přinejmenším stejně tak praktickým, jako teoretickým. Proto je důležité, aby sociální pracovníci vedle odborných teorií, metod a přístupů disponovali také určitou úrovní praktického poznání a zkušeností.

Odborná praxe umožňuje studentům získat konkrétnější povědomí o podobě výkonu budoucího zaměstnání a umožní jim konfrontovat se s různými podobami profese sociálního pracovníka. Díky těmto získaným zkušenostem se studenti mohou lépe odborně profilovat. Přirozenou součástí praxe je také získání kontaktů s lidmi, institucemi a organizacemi, které pro Vás v budoucnu mohou být užitečné z hlediska hledání zaměstnání, výkonu profese, či případných výzkumných aktivit.

Kvalitně absolvovaná odborná praxe podporuje rozvoj kompetencí studentů. Konkrétně jim umožňuje osvojovat si a formovat vlastní postoje k oboru a rozvíjí jejich znalosti pojící se s etikou, metodami a technikami sociální práce. Dále také napomáhá zorientovat se ve spletitosti systémů organizací, institucí sociální práce, v příslušné legislativě a dalších oblastech, které jsou pro nezainteresované povětšinou méně srozumitelné a přehledné, než pro přímé aktéry.

Cíle praxe

Pokud se studenti setkají již před výkonem své profese s podobnými situacemi, které je čekají v praxi, mají vyšší předpoklad šance na úspěšné řešení takové situace. Specifikum sociální práce vyplývající z prakticky neohraničitelného komplexu okolností ovlivňující životní situaci klienta, což pochopitelně přináší také vyšší nároky na sociálního pracovníka. Profesionální sociální pracovník by se měl dobře orientovat v mnoha oblastech lidského života a pomáhat při zvládání řady jedinečných situací ovlivňujících klientovu životní situaci. Vzhledem k těmto skutečnostem je v případě studijního programu sociální práce kladen důraz na odborné praxe, jako způsob zvyšování schopnosti vypořádat se s novými situacemi. Cílem praxe tedy je bezpečně zprostředkovat zkušenosti, díky kterým budete lépe předcházet budoucím eventuálním nezdarům, na které každý začínající odborník při svých profesních začátcích naráží.

Abychom zajistili, že tyto získané zkušenosti pro Vás budou co nejužitečnější, dbáme na to, aby při praxi vůči Vám fungoval individualizovaný přístup, který podporuje Váš osobnostní a profesní růst. Snažíme se za tímto účelem dbát na dobré vzájemné vztahy, partnerství a participaci mezi školou, pracovišti a studentem. Součástí těchto vztahů je také vzájemné hodnocení všech zúčastněných stran, které slouží především k tomu, abychom identifikovali oblasti, na jejichž rozvoj se je, či není potřeba více zaměřit, proto se v tomto směru snažíme uplatňovat princip konstruktivní kritiky, vzájemné otevřené komunikace i oceňování.

Systém praxí

Pracoviště, na kterém můžete vykonávat svou odbornou praxi, vždy vykonává sociální práci určitého druhu, prostřednictvím některé z forem a pracuje s vybranou cílovou skupinou. Pro každého sociálního pracovníka je k užitku, když má širší přehled o více kategoriích napříč těmito oblastmi.

V rámci studia absolvují studenti celkem 5 povinných předmětů praxe (3 průběžné a 2 souvislé) o rozsahu 494 hodin. Za účelem podpory všestranného poznání praxe sociální práce musí studenti absolvovat praxi na 3 různých druzích pracovišť, ve 3 různých formách a pracovat se 3 různými cílovými skupinami. Po splnění této povinnosti mají studenti k dispozici další 2 předměty praxe určené zejména k jejich profesní profilaci, kdy si pracoviště, formu i cílovou skupinu volí dle vlastních preferencí.

Před započetím praxe je uzavřena třístranná smlouva o výkonu praxe mezi školou, studentem a zařízením, ve kterém praxe probíhá. Při výkonu praxe je student pod vedením odborného pracovníka tohoto zařízení. Po úspěšném absolvování praxe čeká studenta společná reflexe s ostatními studenty a pověřeným vyučujícím, kde sdílí a diskutuje své kladné i eventuálně negativní poznatky a získané zkušenosti z praxe.

dRUHY PRACOVIŠŤ

arrow right

Služby sociálního poradenství

arrow right

Služby sociální péče

arrow right

Služby sociální prevence

arrow right

Instituce státní sociální správy

arrow right

Jiná specifická pracoviště

Formy činnosti

arrow right

Pobytové služby

arrow right

Ambulantní služby

arrow right

Terénní služby

Cílové skupiny

 • Lidé bez domova
 • Lidé ohrožení chudobou
 • Lidé s duševním onemocněním
 • Lidé se zdravotním postižením
 • Lidé se závislostmi
 • Lidé v krizové situaci
 • Nemocní
 • Nezaměstnaní
 • Ohrožené rodiny a děti
 • Příslušníci menšin
 • Rizikové děti a mládež
 • Senioři
 • Umírající
 • Uprchlíci
 • Zneužívané osoby
 • Jinak ohrožené skupiny osob

Další informace o praxi

Skip to content