1. Úvod
  2. Pro studenty
  3. Praxe
  4. Jak se přihlásit na praxi

Jak se přihlásit

Zde naleznete formální informace o tom, co vše musíte pro úspěšné absolvování praxe zařídit.

Co musím udělat pro absolvování praxe?

Volba pracoviště

Tato úvodní fáze je především vaší osobní záležitostí. Na začátku je dobré si uvědomit, co od praxe sami očekáváte. Přemýšlejte o tom, jaké oblasti sociální práce byste chtěl/a poznat a nějakým způsobem zaujaly. Můžete si přitom položit otázky: O které cílové skupině bych se chtěl/a dozvědět víc? Jaké druhy pracovišť bych chtěl poznat? V úvodu studia je dobré řídit se spíše nezávazným úsudkem a prozkoumávat jaký směr by mohl být pro vás tím pravý a směřovat praxi k oblastem, o kterých se chcete více dozvědět. Můžete při tom využít přehled druhů pracovišť, forem činností a cílových skupin uvedený na těchto stránkách.

Pracoviště, na kterém byste se chtěl/a pracovat v budoucnu po absolvování, je vhodné ponechat na závěr studia. To vám umožní zanechat na takovém pracovišti jako praktikant lepší dojem na potenciálního zaměstnavatele, díky rozsáhlejším zkušenostem, znalostem i schopnostem, které na počátku studia student zatím nemá. Také eventuální přechod ze studentské lavice do zaměstnání je v takovém případě snadnější a plynule může na praxi navázat.

Příprava praxe

Student může pro svou praxi volit některou z partnerských organizací, se kterými FF ZČU v Plzni dlouhodobě spolupracuje nebo může vykonat individuální praxi na pracovišti realizující sociální práci.  Individuální praxe však musí splňovat podmínky uvedené v dokumentu průvodce praxí. Individuální praxe také musí být před podepsáním smluv o uskutečnění praxe schválena odpovědnou osobou. Volit tak můžete i pracoviště, která vám jsou z různých důvodů blízká, ať již svou povahou či místem.

Zajištění praxe student domlouvá v zařízení samostatně (osobně, telefonicky či emailem). Poté kontaktuje odpovědnou osobu, která vzhledem k již absolvovaným praxím a profesní identitě konkrétního studenta individuálně vyhodnotí, zda je tato praxe pro daného studenta vhodná. Vhodnost praxe lze konzultovat po domluvě s odpovědnou osobou.

Po schválení praxe připraví odpovědná osoba smlouvy o uskutečnění praxe, které následně předá (osobně nebo emailem) studentovi. Student poté smlouvy podepíše a samostatně zajistí podpis smluv (ve 3 vyhotovení) k tomuto úkonu pověřenou osobou daného pracoviště poskytujícího praxi a do stanoveného termínu podepsané smlouvy odevzdá zpět na ZČU odpovědné osobě.

Další pravidla vyplývají ze sylabů jednotlivých předmětů a z požadavků k zápočtům a dokumentu průvodce praxí.

Realizace praxe

Praxe umožňují studentům zapojit se do práce řady organizací působících v oblasti sociální práci. Systém praxí studijního programu je uzpůsoben tak, aby studenti poznali během praxe zařízení různých typů. Zdůvodnění tohoto systému naleznete na stránce filozofie praxe. V průběhu studia je studentům umožněno opakovat praxe na stejných pracovištích pouze v případech uvedených v dokumentu průvodce praxí.

Student ještě před termínem započetí praxe kontaktuje dané pracoviště za účelem sjednání data a času nástupu, respektive prvního dne praxe. Student se snaží dodržovat univerzitou stanovené termíny výkonu praxe. Případně se student může domluvit na individuálním plnění praxe v jiných termínech, než těch stanovených, pokud s tím pověřená osoba pracoviště souhlasí a celkový počet požadovaných hodin a charakter (průběžné/souvislé) příslušné praxe zůstane zachován.

Konkrétní podobu činností praxe sjednává student individuálně s pracovníkem místa výkonu praxe, který je k tomuto pověřen. Student s pracovištěm samostatně komunikuje a pouze ve výjimečných případech, kdy v důsledku různých okolností nelze praxi naplňovat dle předpokládaného plánu, může student požádat o součinnost při řešení vzniklých okolnost odpovědnou osobou.

Student si průběžně nechává potvrzovat svou docházku, vede si deník aktivit v příslušných formulářích a řídí postupy uvedenými v dokumentu průvodce praxí

Ukončení praxe

Co nejdříve po posledním absolvovaném dni praxe student na pracovišti požádá o vyplnění a potvrzení formuláře závěrečné zhodnocení praxe. Do stanoveného termínu pak student odpovědné osobě předává následující formuláře:

  • Docházka
  • Závěrečné zhodnocení praxe
  • Deník praxe

Poslední povinností studenta po absolvování praxe je účast na společné závěrečné reflexi praxí studentů vedené odpovědnou osobou v předem stanovených termínech. Aktivní účastí na tomto kolokviu student získává zápočet za absolvování praxe, který zadává odpovědná osoba.

UZNÁNÍ PRAXE

Plnění odborné praxe je možné uznat v případě současného působení v organizacích sociální práce. Žádost o uznání praxe individuálně posuzuje k tomu pověřená odpovědná osoba. Podmínky uznání stáže jsou stanoveny v dokumentu průvodce praxí.

Další informace o praxi

Skip to content