1. Úvod
  2. Pro studenty
  3. Praxe
  4. Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách je nejen potřebná a smysluplná, ale také žádaná. 

Jake jsou možnosti uplatnění absolventa?

Široká škála uplatnění!

Uplatnění absolventi mohou najít ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb (dle katalogu pracovních míst, ISTP a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Absolventi bakalářského studijního programu sociální práce mohou své kompetence uplatnit jako sociální pracovníci zejména na různých úrovních v organizacích poskytujících sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Dále pak v institucích státní správy a samosprávy (oblasti sociálně-právní ochrany dětí, podpora lidí s postižením, probační a mediační služby, péče o seniory atd.). Dále se naší absolventi mohou uplatnit jako sociální pracovníci v resortu zdravotnictví, školství, oblasti spravedlnosti, práce a sociálních věcí, na úřadech a v nestátních neziskových organizacích.

Soukromý i veřejný sektor nabízí řadu rozmanitých pracovních pozic s širokým spektrem cílových skupin klientů, jako jsou například lidé s postižením, drogově závislí, migranti, ohrožené děti, seniořiumírající, osoby v krizi a další lidé či menšinové skupiny, které se ocitnou v náročné životní situaci, kterou se jim nedaří vlastními silami zvládnout.

Sociální služby

Sociální službou se rozumí činnost či soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách rozlišuje 3 druhy sociálních služeb: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní formě. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantní služby jsou ty, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení poskytujícího službu. Součástí takové služby však není ubytování. Terénní služby jsou pak poskytované osobám v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Činnosti sociálních služeb

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou například sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění apod. Sociální pracovníci mohou u klientů také zprostředkovávat kontakt s jejich společenským prostředím, vykonávat výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost nebo poskytovat ubytování, stravu a být nápomocni při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Dále v rámci některých sociálních služeb poskytují sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, podporu při zajištění chodu domácnosti. Všechny sociální služby však musí poskytovat základní sociální poradenství. Skrze to všechny sociální služby poskytují osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Druhy sociálních služeb

Sociální poradenství  spočívá ve zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím. Může zahrnovat sociálně terapeutické činnosti nebo také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služby sociální péče pomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné a co nejméně omezující prostředí a zacházení.

Služby sociální prevence napomáhají zabránit o sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Zařízení sociálních služeb

Sociální pracovník může nalézt své uplatnění v celé řadě konkrétních typů zařízení. V centrech denních služeb, denních a týdenní stacionářích pracují sociální pracovníci s osobami, které mají z důvodu věku, zdravotního postižení, nebo chronického duševního onemocnění sníženou soběstačnost, což vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Podobně fungují také domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení. Služby se liší zejména v cílové skupině se kterou pracují a charakterem zařízení. V azylových domech pracovníci pomáhají osobám, zejména matkám s dětmi, které náhle ztratily své bydlení. V domech na půl cesty je poskytováno bydlení a podpora mladým lidem opouštějící náhradní rodinnou či ústavní péči. Zařízení pro krizovou pomoc poskytují dočasnou pomoc lidem, kteří se ocitli v ohrožení zdraví či života. Nízkoprahová denní centra poskytují podporu lidem bez přístřeší zejména v oblasti poskytnutí podmínek pro hygienu, zajištění stravy a uplatňování jejich práv a zájmů.   V nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež sociální pracovníci pracují s dětmi a dospívajícími ohroženými nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Noclehárny umožňují přenocování a základní hygienu lidem bez přístřeší. V terapeutických komunitách se lidé závislí na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním snaží v rámci pobytu v komunitě začlenit do běžného života. V sociálních poradnách poskytují sociální pracovníci odborné poradenství v obecné či specifické oblasti. Sociálně terapeutické dílny slouží ke zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Centra sociálně rehabilitačních služeb, poskytují činnosti směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob skrze rozvoj jejich specifických schopností a dovedností. Pracoviště rané péče poskytuje podporu a činnosti umožňující rozvoj dítěte rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením do 7 let věku. V rámci intervenčních center je poskytována pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Zařízení následné péče slouží k podpoře lidí závislých na návykových látkám a lidí s chronickým duševním onemocnění po absolvované lůžkové léčbě. Kombinací zařízení sociálních služeb lze také zřizovat mezigenerační a integrovaná centra.

Nabídky práce

Zajímají vás konkrétní nabídky práce pro sociální pracovníky? Podívejte se na ně na následujících odkazech s pracovními nabídkami:

socialniprace.cz

jobs.cz 

prace.cz

jooble.org

careerjet.cz

Sociální sLUŽBY V pLZEŇSKÉM KRAJI

Zajímají vás jaké konkrétní sociální služby jsou registrovány a poskytovány v rámci Plzeňského kraje? Můžete si prohlédnout katalog sociálních služeb. Vyhledejte zde informace o sociálních službách dle vámi preferované cílové skupiny, formy nebo druhu registrované sociální služby.

Absolvent bakalářského studijního programu sociální práce získává odbornou způsobilost, která je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách potřebná pro výkon pracovní pozice sociálního pracovníka.

arrow right

Pracovní pozice - Sociální pracovník

arrow right

Oblast veřejné správy a sociálních služeb

arrow right

Služby sociální péče, prevence a poradenství

Další informace o praxi

Skip to content