1. Úvod
  2. Sociální práce
  3. Proč studovat sociální práci?

Proč studovat sociální práce?

Program je pro ty, kterým záleží na druhých, mají zájem své teoretické poznání přenášet do praxe a ctí hodnotu smysluplného lidského života.

Proč studovat program sociální práce?

Přínos studia

Studijní program sociální práce připraví absolventy a absolventky pro samostatný a komplexní výkon profese odborného sociálního pracovníka pro oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb (dle katalogu pracovních míst, ISTP a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Tyto oblasti jsou charakterizovány základními formami sociálních služeb: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.

Absolventi a absolventky pomocí rozvrhovaných předmětů získávají potřebné znalosti z oboru sociální práce a dalších blízkých oborů, které propojují, konfrontují a diskutují s odborníky z praxe, vlastními zkušenostmi z praxí a při setkáních se studenty a vyučujícími ze zahraničí, což je vede k samostatnosti při výkonu povolání, schopnosti (sebe)kritické reflexe, připravenosti k dalšímu odbornému vzdělávání a v neposlední řadě také k zvnitřnění etických přístupů a principů a tvorbě profesní identity.

Vedle profesních kompetencí přináší studium sociální práce také osobnostní rozvoj a kultivaci lidských hodnot. Sociální práce, jakožto jedna z tradičních pomáhajících profesí, je ze své podstaty postavena na vzájemném soucitu a mezilidských vztazích. Proto usilujeme o to, aby tento rozměr vzájemné empatie a porozumění byl v rámci studia u studentů rozvíjen při působení vyučujících a studenti tak získali obohacení rovněž v tomto směru.

Díky individuálnímu přístupu získávají studenti již v průběhu studia vedle obecného přehledu o různých oblastech sociální práce také určitou profesní specializaci na konkrétní cílovou skupinu (případně i více skupin). Studenti si díky povinně volitelným předmětům a výběrů pracovišť praxe tímto způsobem budují svou profesní identitu sociálního pracovníka. Rozhodují se tak, zda v budoucnu budou spíše chtít pomáhat ohroženým dětem a rodinám, seniorům, lidem s postižením apod.

Jaké je studium sociální práce?

Naše vize, poslání a cíl

Naší vizí jsou spokojení studenti a vyučující, kteří k sobě chovají vzájemný respekt. Jako důležité vnímáme porozumění významu propojení teoretického vědění s praktickými dovednostmi. Snažíme se společnými silami pracovat v přátelském prostředí na profesionalizaci a kultivaci sociální práce v duchu původních humanitních hodnot, ze kterých tento obor vychází.

Vize: Společně v přátelské atmosféře usilujeme o profesionalizaci sociální práce s důrazem na humanitní hodnoty, teoretické poznání i praktické zkušenosti.

Naše poslání spočívá v zajištění kvalitního odborného vzdělání a praxe pro ty, kteří chtějí kvalifikovaně působit v oblasti sociální práce. Teorii a praxi se snažíme propojovat smysluplně a srozumitelně. Činíme tak způsobem, který probouzí nadšení a zájem o vlastní osobní rozvoj, posiluje sebereflexi a vede k vnitřní sounáležitosti s oblastí sociální práce.

Poslání: Pomáháme zajišťovat odborníky pro pole sociální práce, kteří mají chuť své získané vědomosti i zkušenosti komplexně a smysluplně využívat k rozvoji a působení této oblasti.

Naším cílem je nabízet prestižní a vyhledávaný studijní program, ve kterém mohou studenti i vyučující v příjemném prostředí uplatňovat a rozvíjet své morální uvažování, vědomosti a praktické profesní dovednosti. Usilujeme o obohacující a smysluplnou formu vzdělání, která podporuje pozitivní přístup k sociální práci a ztotožnění se s tímto oborem a profesí.

Cíl: Nabízíme prestižní studijní program, ve kterém studentům poskytujeme vzdělání v přátelské atmosféře, vytváříme prostor pro rozvoj morálního uvažování, osobnostní obohacení a ztotožnění se s oborem sociální práce.

Naše hodnoty

V rámci uskutečňování naší vize, plnění našeho poslání a cesty k našemu cíli uplatňujeme naše hodnoty. Tím se snažíme jednak zajistit kvalitu výuky, a současně učinit průběh studia pro studenty příjemným. Zároveň chceme být čitelní a srozumitelní jak pro naše potenciální i stávající studenty, tak také pro širokou veřejnost. Jsme přesvědčeni o tom, že pozitivní cesta k dosažení vzdělání prohlubuje sounáležitost se studovaným oborem a buduje kladný vztah k profesi, kterou naši absolventi následně vykonávají.

arrow right

Komplexnost

arrow right

Lidskost

arrow right

Smysluplnost

Komplexnost pro nás představuje důraz na provázanost a vzájemnou podmíněnost teoretického poznání a praktických dovedností. Snažíme se studenty nejen vybavit odbornými teoriemi a metodami, ale již během studia je připravovat také na realitu profesní praxe sociálního pracovníka. Usilujeme rovněž o poskytování nevyhraněného pohledu na obor sociální práce a snažíme se rovnocenně diskutovat alternativy.

Lidskost uplatňujeme z přesvědčení, že lidský přístup a vzájemná otevřenost přispívají k pozitivním vztahům a dobré náladě, což následně vede k vyšší efektivitě procesu učení na straně studentů i vyučujících.

Smysluplnost je hodnotou, která nám připomíná skutečnou podstatu hodnotného lidského počínání.  Porozumění smyslu vždy představuje cestu k pokroku a motivaci. To platí zejména v oblasti vzdělávání a pomáhajících profesích, jako je právě sociální práce.

Naše motto

“Je třeba se učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil.”

Seneca (římský filozof)

 

Jaké jsou předměty?

Studijní plán

Skladba studijního plánu je tvořena tak, aby předměty na sebe navazovaly, současně tvořily logický celek a poskytly studujícím znalosti a dovednosti odpovídající cílům studia a profilu absolventa. Při jeho tvorbě bylo vycházeno ze zásad definovaných v Minimálním standardu vzdělávání v sociální práci Asociací vzdělavatelů v sociální práci České republiky.

arrow right

Odborníci z praxe ve výuce

arrow right

5 předmětů praxe

arrow right

Zahraniční spolupráce

arrow right

Podpora profesní identity

Poznejte blíže naše další obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace ke studium

Skip to content