Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Charakteristika bakalářského programu

Bakalářský program sociologie nabízí studentům možnost systematicky se vzdělat v oboru, v němž je studium sociálního jednání člověka ve všech jeho mikro- a makro- souvislostech hlavním tématem. Nabízí takový přístup ke zkoumání proměn soudobých společností, jehož výchozím rámcem je snaha o kompatibilitu tradičního pojetí sociální skutečnosti s její soudobou technologickou a strukturální proměnnou – se vznikem tzv. (post)-moderních, nebo též rizikových společností.

 

Struktura programu

Studium oboru je rozděleno do tří části:

1. Studium systematické sociologie, sociologické teorie a dějin sociologie.

2. Studium sociologické metodologie, aplikované statistiky a analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy včetně softwarových aplikací.

3. Studium oborových sociologií, jako jsou např. demografie, sociologie rodiny, sociologie životního cyklu, sociologie byrokracie a organizace, sociologie médií, sociologie náboženství, sociálních hnutí, sociologie genderu, sociologie zdraví a medicíny a sociologie veřejného mínění, sociologie migrace a jiné. Tento oborový základ je doplněn studiem příbuzných oborů. Studenti si volí volitelnou státní zkoušku buď z genderových studií nebo mediálních studií.

Vizualizace programu

 

Co je zásadní v programu

Stěžejní částí studijního programu jsou metodologické kurzy, které reflektují multiparadigmatickou povahu moderní sociologie. Ve studijním programu jsou zastoupeny kurzy metod kvantitativních (např. sběr kvantitativních dat, základy statistiky, jedno- i více-rozměrné analýzy dat), i kvalitativních (např. zúčastněné pozorování, biografická metoda). Studijní obor zároveň nabízí metodologické kurzy orientované na soubor všech metod, které jsou používány při studiu vybraného sociálního jevu (např. analýza médií, výzkum trhu, výzkum veřejného mínění). Tyto kurzy jdou svou povahou napříč standardním dělením sociologických metod na kvalitativní a kvantitativní a zároveň efektivně učí studenty prakticky provádět vlastní teoreticky ukotvený empirický výzkum. Nezbytnou a integrální součástí oboru jsou kurzy softwarových aplikací pro analýzu kvantitativních i kvalitativních dat.

 

Profil absolventa

Zásadní výhodou absolventů studijního oboru sociologie na trhu práce bude zručnost ve sběru, zpracování a interpretaci dat nejrůznější povahy. Absolvent totiž bude v metodologických kurzech obeznámen a naučí se aplikovat a obhájit vhodné metody sběru kvantitativních a kvalitativních dat, bude umět data analyzovat pomocí vhodných analytických metod a programů jako je Excel, STATA a Atlas.ti. Absolvent bude schopen prezentovat a obhájit písemně i ústně své vlastní analýzy a své vlastní závěry, včetně schopnosti aplikovat své znalosti na analýzu současné české společnosti. V neposlední řadě získá absolvent všeobecné dovednosti uplatnitelné na trhu práce: (a) schopnost pracovat v týmu, (b) důsledná příprava a včasné zpracování podkladů a (c) jejich prezentace a obhájení. Veškeré získané schopnosti jsou důležité proto, že v současné době stále více firem a institucí zakládá své rozhodování na empirických datech, která samy získávají a zpracovávají. Řada absolventů najde uplatnění nejen zde, ale i v dalších oblastech podnikatelské sféry, jako je výzkum trhu, marketing, reklama, sledování kvality produktů a služeb, výzkum veřejného mínění či mediální sféra. Stejně tak se uplatní ve všech firmách, které mají analytická oddělení a pomocí metod tzv. „dolování dat“ (data mining) „vytěžují“ informace o svých klientech, obchodních partnerech, produkčních jednotkách, zaměstnancích, movitých i nemovitých zdrojích (typicky například pojišťovny, banky, obchodní řetězce, aj.).

Absolventi budou vybaveni i pro práci ve státní správě a samosprávě a nevládních organizacích, zejména v těch, které se věnují široce pojaté sociální problematice. Zejména půjde o ty segmenty, které se nejúžeji dotýkají problematiky společenského rozvoje, identifikace a řešení sociálních problémů, efektivního zmapování sociálních potřeb a zajištění sociálních služeb a evaluace politik.

Patička