Přejít k obsahu

Magisterské studium

Charakteristika magisterského programu

Magisterský studijní obor Sociologie je dvouletým navazujícím studijním oborem, který je určen zájemcům s ukončeným bakalářským studiem společenskovědního směru (sociologie, politologie, sociální a kulturní antropologie, humanistika, sociální práce apod.), kteří mají hlubší zájem o teoreticky zakotvené a metodologicky pokročilé studium soudobých společností. Magisterské studium sociologie je zaměřené na rozvíjení obecných, teoretických znalostí o moderních společnostech a jejich změnách. Je dále zaměřeno na kultivaci metodologických dovedností, které lze při studiu soudobých společností uplatnit. Cílem studia je vytváření schopností informovaně o společnosti vypovídat, tj. synergicky uplatňovat získané teoretické znalosti a metodologické dovednosti při analýze komplexních společenských jevů. Studium rozvíjí znalosti a schopnosti získané v předchozím studiu a prokázané při přijímací zkoušce zejména syntetizujícím, problematizujícím přístupem: syntézou sociologických teorií, kombinací různých metodologických přístupů, důrazem na synergii mezi teorií a empirií.

 

Struktura programu

Cílem magisterského studijního programu je vytvořit východiska ke zkoumání a výkladu současného přerodu společnosti, zkoumání jeho rizik a dilemat, jakož i vědeckého náhledu na extenzivní faktory, které nynější vysoce dynamická a komplexní forma sociálního vývoje přináší.

 

Studenti proto absolvují:

(1) V prvním roce – (a) povinné kurzy, v nichž jsou seznámeni jak s klasickými sociologickými koncepcemi a metodami, tak s jejich soudobou reflexí a nejnovějšími trendy (např. integrované metody sběru dat, kombinovaná metodologie, inovace v uspořádánívýzkumu). Věříme, že tato symbióza klasických a recentních přístupů vybaví absolventy k hodnotnému, aplikovatelnému, kritickému a prakticky využitelnému studiu soudobých společností.

(b) Druhá část povinných kurzů je věnována metodám, které umožní studentům získávat informace o současné společenské změně a tyto pak analyzovat. Tyto kurzy se věnují kvantitativní („Metodologie výzkumných projektů“, „Kvantitativní sociologie 1“) a kvalitativní („Sociologie a etnografie“) metodologii a jejich vzájemnému propojení a integraci („Smíšené způsoby sběru dat“). Všechny metodologické kurzy jsou doplněné semináři a cvičeními, které dále prohlubují dovednosti studentů analyzovat současnou společenskou změnu.

(2) Ve druhém roce svého studia volí studenti jeden ze dvou bloků, buď metodologicko-analytický „Empirický výzkum soudobých společností“, nebo „Teoretické koncepce společnosti“. .

 

Profil absolventa

Absolventi magisterského studijního oboru sociologie by se měli uplatňovat v těch segmentech trhu práce, kde je zapotřebí vysoká zručnost a efektivnost při sběru, zpracování a interpretaci dat o sociálním jednání, aktérech, organizacích a sociálních systémech.

Absolventi by se měli bez nesnází uplatnit v institucích pro výzkum trhu, marketing, reklamu, ale i ve sféře sledování kvality produktů a služeb, výzkumu veřejného mínění či v mediální sféře. Absolventi budou vybaveni i pro práci ve státní sféře a samosprávě a nevládních organizacích, zejména těch, které se věnují široce pojaté sociální problematice. Zejména půjde o ty segmenty, které se nejúžeji dotýkají problematiky společenského rozvoje, identifikace a řešení sociálních problémů, efektivního zmapování sociálních potřeb a zajištění sociálních služeb a evaluace politik.Absolventi mohou též vést projekty agenturní činnosti pro EU, pracovat v poradenských firmách v oblasti vzdělávání a sociálního rozvoje. Nejlepší absolventi by měli být připraveni ke studiu na doktorském stupni.

Patička