Přejít k obsahu

Nabízená témata bakalářských prací

Pro zamluvení zvoleného tématu je nutné napsat projekt bakalářské práce a zaslat jej vyučující/mu, která/y téma vypsal/a. Napsání projektu bakalářské práce je nezbytnou podmínkou budoucí spolupráce s vyučující/m. Dodržujte při jejich psaní několik základních pravidel:

 • Zvolené téma a záměr projektu je vhodné prodiskutovat s vyučující/m ještě před jeho odevzdáním.
  • Ještě než vyučující/ho oslovíte, je třeba mít o tématu již nějakou představu - tedy být schopen/a identifikovat, co vás na tématu zaujalo a jaký typ otázek si tak chcete klást.
 • Projekt vypracujte v délce 4 - 5 NS a s následující strukturou:
  • Úvod - nastiňte, proč jste si dané téma vybral/a, jaké s ním máte zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti),
  • Teoretické vymezení tématu - ukažte, co jste o daném tématu již přečetl/a a dokážete se v něm zorientovat. Z teoretického vymezení tématu by přímo měly vyplývat vaše výzkumné otázky či (v případě teoretické práce) nástin rámce práce.
  • Metodologie- ukažte schopnost výzkum navrhnout a prokázat, že je realizovatelný. Tedy: popište, kde a jak budeme hledat odpovědi.
   • Tato část by měla obsahovat také diskuzi nad etickými otázkami vašeho výzkumu.
  • Plánovaný harmonogramvaší práce.
   • Detaily harmonogramu s vámi bude řešit vyučující individuálně.
   • Dodržování stanovených termínů a podmínek v projektu považujte za zásadní pro spolupráci s vyučujícími.
  • Seznam citované literatury a zvlášť oddělený orientační seznam literatury, se kterou v práci dále hodláte pracovat.
 • Pamatujte, že o přijetí práce k vedení rozhodne kvalita projektu!

 

Doporučujeme začít téma a projekt řešit v dostatečném časovém předstihu před finálním vyplnění podkladu VŠKP v Portále a odevzdáním vytištěného formuláře. Pokud tak neučiníte může se stát, že téma bude již zarezervované a kapacita vyučujícího zaplněna.

Další potřebné informace k zadání bakalářské práce naleznete v části Postup zadání BP.

2020/2021

Téma Typ Vedoucí  
Změna dynamiky komunikace na Ukrajině v souvislosti s COVID-19 Bakalářská Glajchová Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Dopad epidemie Covid-19 na adaptaci seniorů na nové komunikační technologie Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná

2019/2020

Téma Typ Vedoucí  
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie - konceptualizace spravedlnosti Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka - marketizace náboženství a spirituality Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nové partnerské vztahy v pozdějším věku Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Q-metodologie: Praktická aplikace Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Seznamování gayů a leseb Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Homoparentalita a krize rodiny Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Postoje k genderovým rolím v souvislosti s religiozitou v ČR Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Postoje k rozvodům a jejich změna v čase a prostoru Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Podoby a významy sexu za mřížemi českých věznic Bakalářská Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Akce Yellow Ribbon Run a její vliv na začleňování bývalých vězňů do společnosti Bakalářská Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Vivien M. Palmerová a její metodologická příručka pro terénní práci doktorandů Chicagské sociologické školy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Vivien M. Palmerová a její metodologická příručka pro terénní práci doktorandů Chicagské sociologické školy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Kvalita života rodin s autistickým dítětem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Participace zaměstnanců věznic na vězeňské drogové scéně Bakalářská Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Načasování odchodu do důchodu v souvislosti s prarodičovstvím Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Dopad epidemie Covid-19 na adaptaci seniorů na nové komunikační technologie Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Dopad rozvodu na mezigenerační vztahy Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Sexuální roboti Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Sémantický diferenciál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Metody škálování v sociologii. Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná

2018/2019

Téma Typ Vedoucí  
Budoucnost křesťanství Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Strategie odporu v totalitním režimu Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Smysl aparátu zajetí: G. Deleuze a M. Foucault o vztahu války a společnosti Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. zabraná
Srovnávací analýza mediálních kampaní proti domácímu násilí v Bělorusku a v České republice Bakalářská Fárová Nina zabraná
Zdravotnický personál v léčebnách následné péče, Domovech seniorů a Domovech se zvláštním režimem Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Cílem bakalářské práce je analyzovat názory zaměstnanců českých věznic na problematiku krátkodobých trestů odnětí svobody a alternativních trestů. Budu se zabývat otázkou, jakým způsobem reflektují zaměstnanci věznic krátkodobé tresty odnětí svobody a alternativní tresty? V teoretické části reflektuji pohled na krátkodobé tresty skrze autory, kteří přispěli k dané problematice a poté optikou zaměstnanců věznic. Krátkodobé tresty odnětí svobody jsem zvolila na základě nedostatků, které obnášejí pro odsouzeného jako např. stigma, náprava odsouzeného, minimální odstrašující účinky nebo ekonomické náklady. Praktická část bude založena na realizaci vlastního výzkumu, v jehož rámci budou provedeny rozhovory s vybranými zaměstnanci věznic na různých pracovních pozicích: dozorci, speciální pedagogové, sociální pracovníci či vychovatelé. Ve své bakalářské práci jsem upřednostnila zaměstnance, jelikož jim je věnována minimální pozornost a jsou nedílnou součástí vězeňského systému. Bakalářská Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Adaptace rusky mluvících studentů v českém prostředí. Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. zabraná
Tématem bakalářské práce jsou vybrané změny českého vězeňství v rámci reformy od roku 1989. Zásadními snahami této reformy jsou dehumanizace, demilitarizace, depolitizace a decentralizace. V souvislosti s těmito snahami vydaly příslušné orgány od roku 1991 tři koncepce vězeňství, které obsahují návrhy na dílčí změny. V bakalářské práci budu pracovat především s posledními dvěma koncepcemi, které vznikly v důsledku vývojových trendů a vstupem České republiky do EU. Cílem této práce je odpovědět na výzkumnou otázku, která zní: Jakým způsobem vypovídají vybrané statistické ukazatele a zaměstnanci věznic o reformě českého vězeňství po roce 1989? Na tuto otázku se pokusím odpovědět skrze svůj výzkum, který bude vycházet především z analýzy relevantních dokumentů, vybraných statistických ukazatelů a rozhovorů se zaměstnanci věznic. Bakalářská Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. zabraná
Anorexie v současné společnosti Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Regionální analýza mimomanželských porodů Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Vybrané problémy sociologické teorie a sociologie jazyka Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Metody škálování v sociologii. Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka - marketizace náboženství a spirituality Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie - konceptualizace spravedlnosti Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Rodičovství v biografii migrujících Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Dospívání a sociální nerovnosti v ČR Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Důvěra Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Chicagská sociologická škola Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná

2017/2018

Téma Typ Vedoucí  
Skryté kurikulum na víceletých gymnáziích Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Předsudky středoškoláků a jejich důsledky pro sociální kapitál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Stávati se občanem Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Migrace, diaspora a nová média Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Partnerství a zdraví ve stáří Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Bilingvní děti a česká identita Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Sexualita seniorů/rek v českých médiích Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie - konceptualizace spravedlnosti Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka - marketizace náboženství a spirituality Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Vybrané problémy sociologické teorie a filosofie sociálních věd Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Soukromí a koncepce domova u klientů/tek domovů s pečovatelskou službou Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Významná sociologická výzkumnice v historii sociologie - Jiřina Šiklová Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Regionální analýza mimomanželských porodů Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Ovdovělé seniorky (osamocení, způsob života, pomoc rodiny) Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Metody škálování v sociologii. Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Měření v sociologii Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Chicagská sociologická škola - Rozpad rodiny v Chicagské sociologické škole a v současnosti Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Chicagská sociologická škola Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémantický diferenciál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Chicagská sociologická škola Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná

2016/2017

Téma Typ Vedoucí  
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Vnímání feminismu v současné české společnosti Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Cosplay - identita, kultura a hybridizace Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Partnerské vztahy v post-reprodukčním věku Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Mimomanželské rodiny za socialismu Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Dopad rozvodu na roli prarodiče Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie - konceptualizace spravedlnosti Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženství jako značka - marketizace náboženství a spirituality Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální filosofie a sociologie: střety a přesahy Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Kritická teorie a nová média Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Michel Foucault a historická sociologie Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Metody škálování v sociologii. Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Měření v sociologii Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Chicagská sociologická škola Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémiotika, sociální sémiotika a sociologie. Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná

2015/2016

Téma Typ Vedoucí  
Vězňovo dilema jako role-playing experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment v sociologii: Replikace Aschova experimentu Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
William Foote Whyte - Street Corner Society a replikace jeho výzkumu Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Okruhy kvalifikačních prací: vybrané problémy současná sociologická teorie Bakalářská Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Budoucnost křesťanství Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Státi se občanem Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Zdravotní turistika Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Náboženství jako značka - marketizace náboženství a spirituality Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Sociální teorie - konceptualizace spravedlnosti Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Veřejné dobro: Experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Migrace a remitence Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Zdraví migrantek Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Genderové aspekty profese Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Význam sociologie E. Durkheima pro klasické sociologické myšlení. Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Nové zdravotní profese Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Mezigenerační vztahy v rámci složených rodin Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Marketingová komunikace AISEC Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Byrokratizace univerzit Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zkušenost Bakalářská Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D. zabraná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná

2014/2015

Téma Typ Vedoucí  
Vězňovo dilema jako role-playing experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment v sociologii: Replikace Aschova experimentu Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Diaspora a česká migrace Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Etnická média Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Byrokratizace univerzit Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zdraví migrantek Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Koncept lidského kapitálu v diskusích o sociálních nerovnostech Bakalářská Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Normativní představy o délce lidského života Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Vliv velikosti kohorty narození na vzdělání v ČR Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Sňatková tíseň a výběrové párování Bakalářská Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Význam sociologie M. Mausse pro klasické sociologické myšlení. Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Dopady ekonomické krize na zdraví rodin s malými dětmi Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Být fit: fitness centra a zdraví z pohledu sociologie Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
W. F. Whyte - sociolog a sociální antropolog Bakalářská Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Význam sociologie E. Durkheima pro klasické sociologické myšlení. Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Šest stupňů separace: replikace v prostředí sociálních sítí Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Vězňovo dilema jako role-playing experiment Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Láska, sex a zdraví Bakalářská Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Šest stupňů separace: replikace pomocí e-mailové komunikace Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Nastolování rámců veřejnosti: Česká republika v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování církevních restitucí na politickou agendu v ČR v roce 2008 Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment v sociologii: Replikace Aschova experimentu Bakalářská Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Embodiment a gender Bakalářská Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná

Patička