Přejít k obsahu

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Informace pro studenty 2. ročníku o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání BP“

Vyberte si téma práce. Seznam témat je k dispozici na stránkách katedry sociologie, sekce „Student“, záložka “Bakalářský obor”, podzáložka “Nabízená témata BP” (viz: https://ff.zcu.cz/kss/pro-studenty/bakalarsky-obor/vskp-stag.html). Doporučujeme začít o tématu práce intenzivně uvažovat nejpozději počátkem LS druhého roku studia a mohli pokročit ke konzultacím tématu s příslušným vedoucím práce.

Nabízená témata v seznamu budou aktivními prokliky do Portálu, kde naleznete bližší specifikaci tématu.

Detaily nabízeného tématu je možné nalézt také touto cestou: V Portálu v záložce Moje studium_Výběr kvalifikační práce - objeví se vám záložka Hledání témat - zde vyplňte pole Katedra: KSS, zadejte hledat a objeví se vám seznam zadaných témat. Kliknutím na název tématu se rozbalí detaily.

Zároveň tam také naleznete možnost registrovat se k tématu jako zájemce/kyně. (Není to samé jako zamluvení tématu. K tomu dochází až po dohodě s vyučující/m, který/á vaši registraci potvrdí).

Pokud si zaregistrujete více témat, je možné si určit jejich prioritu. Kdykoli je zároveň možné u daného tématu zrušit registraci a to v záložce Moje témata.

  • Naprosto nezbytné je zároveň kontaktovat vybranou/ého vedoucí/ho a to s dostatečným předstihem – dojednání podrobností projektu může trvat i několik týdnů a může vyžadovat poměrně intenzivní práci! S vedoucí/m práce se domluvte na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.
  • Pokud se s vyučující/m dohodnete na další spolupráci, vyučující schválí vaší registraci a můžete přistoupit ke zpracování Formuláře pro zadání BP v Portále.
  • Formulář naleznete na https://portal.zcu.cz/ sekce Moje výuka, záložka kvalifikační práce. Následně rozklikněte text Vyplnit podklady pro zadání Bakalářské práce. Jednotlivé položky vyplňte dle dohody s vyučující/m. Nedílnou součástí formuláře bude anotace práce (cca 10 řádek). V ní bude nastíněna problematika, jíž se hodláte zabývat, jaký problém chcete řešit (a proč) a jako metodu při řešení chcete použít. Anotaci vložte do Zásad pro vypracování. Pokud formulář nebude obsahovat anotaci, bude Vaše práce automaticky zamítnuta a bude Vám katedrou přiděleno jiné téma.
  • Zadávání doporučené literatury se řídí normou ČSN ISO 690, kterou najdete na stránkách [https://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/] pod názvem Informace ke kvalifikačním pracím - Citace.
  • Podklad vytiskněte a nechte podepsat vedoucím BP a přineste na sekretariát katedry nejpozději do 13. 5. 2020. Tento podklad BP (pokud bude vedoucím katedry schválen) je nadále závazný a o každou změnu musíte žádat na studijním oddělení! Zadání schvaluje vedoucí katedry – oznámení o schválených a neschválených zadáních jsou zveřejněny na webu katedry sociologie obvykle na začátku června.
  • Pokud formulář do stanoveného data neodevzdáte, bude Vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou.
  • Studenti/ky, kteří si v posledním roce standardní doby studia nechtějí zapsat předmět Bakalářská práce, odevzdají do 13. 5. 2020 na sekretariát katedry tiskopis Oznámení o odkladu zápisu. Formulář naleznete na https://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html, sekce „Oznámení“. Pokud student uvedený tiskopis nevyplní či mu odklad nebude schválen, je povinen zapsat si předmět Bakalářská práce (KSS/BP) v předběžném zápisu.
  • Oficiální zadání BP schválené děkanem si studenti/ky vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS třetího ročníku studia, nejpozději však do konce října. Tento dokument později vkládáte do finální verze své BP, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě dotazů k postupu volby tématu BP se bezodkladně obracejte na vedoucího katedry sociologie nebo na tajemnici katedry.

Detailní informace o zadání práce v systému Portálu: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html

Pro práci na samotné Bakalářské práci je vhodné prostudovat si formulář Zásady pro odevzdávání kvalifikačních prací, který naleznete zde: http://www.ff.zcu.cz/kss/pro-studenty/formulare-ke-stazeni.html

Patička