1. Úvod
  2. Lidé

Lidé

Seznamte se s vyučujícími a výzkumníky, kteří vás provedou studiem. 

Vedení katedry

veronika portret

Mgr. Veronika Hásová, Ph.D.

Veronika Hásová absolvovala studium sociologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2014. Zaměřuje se na témata z oblasti sociologie náboženství a sociologie komunit. Ke zkoumání těchto témat využívá kvalitativní i kvantitativní metody. V současnosti v rámci své disertační práce zkoumá redefinici komunity na pozadí moderních trendů se zaměřením na individualizaci.

department

Vedoucí katedry

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

hasova@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Středa / 09:30 – 10:30 /SP 505

parizkova foto 2

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Alena Pařízková se zajímá o otázky mezinárodní migrace, životních drah, zdraví, nerovností a genderu. V minulosti se podílela na projektu, který analyzoval změny intimních a rodinných vztahů v české společnosti. Realizovala kvalitativní výzkum českých ekonomických migrantů ve Velké Británii. Zkoumala jejich rodinné vztahy a pracovní trajektorie se zapojením genderové perspektivy.

department

Zástupkyně vedoucí

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

parizkov@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Pondělí / 13:30 – 14:30 / SP 508

img 20230221 0001 new

Mgr. Tereza Mazanová

Tereza Mazanová působí na Katedře sociologie a sociální práce jako tajemnice. Stará se o personální, ekonomické i studijní záležitosti. Má na starost činnost sekretariátu a je pravou rukou vedení katedry.

department

Tajemnice

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

mazanova@ff.zcu.cz

clock

Úřední hodiny

Úterý / 8:30 – 13:00 / SP 506

Středa / 8:30 – 12:00 / SP 506

Čtvrtek / 8:30 – 13:00 / SP 506

Interní zaměstnanci

Profesoři

dana hamplova 3

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Dana Hamplová absolvovala doktorské studium na Katedře sociologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V letech 2002 až 2004 působila na Otto-Friedrich Univerzitě v Bambergu na projektu Globalife zaměřeného na multidisciplinární komparativní výzkum životních drah. Mezi roky 2006 až 2010 působila na McGill University v kanadském Montrealu. Od roku 2014 do roku 2017 byla členem Board of Directors pan-evropské výzkumné infrastruktury CESSDA, od roku 2018 je členem Boardu ECSR – European Consortium for Sociological Research. Zaměřuje na se především na témata rodiny, kvality života, zdraví, sociálních nerovností a náboženství. Byla řešitelem řady grantů udělených Grantovou agenturou ČR nebo Technologickou agenturou.

department

profesorka

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

hamplova@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Středa / 10:00 – 11:00 / on-line KH dle předchozí domluvy e-mailem

hynek jerabek

prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Prof. Hynek Jeřábek se zabývá historií a metodologií empirického sociálního výzkumu a zdůrazňuje inspirační potenciál klasických výzkumů pro současnost. Specializuje se také na metody volební a mediální komunikace a sociálního výzkumu. Dlouhodobě se věnuje výzkumu mezigenerační solidarity a péče o seniory v rodinách, který realizoval například v projektu “Rodinná soudržnost v péči o seniora”.

department

profesor

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

jerabek@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Pondělí / 19:15 – 20:15 / SP 509

organicky design instagram post 1

prof. phdr. dušan lužný, dr.

Dušan Lužný se dlouhodobě věnuje studiu různých podob modernity, především v mezikulturním a globálním kontextu. Své výzkumy řeší jak v evropském a severoamerickém prostředí (např. ČR, Irsko, USA), tak v Asii (např. Indie, Papua Nová Guineia, Vietnam). Zaměřuje se na výzkum proměn lokálních náboženských tradic a udržování kulturní paměti.

department

Profesor

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

luzny@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Úterý / 8:30 – 9:30 / SP 511

dle předchozí domluvy e-mailem

vane portret

PROF. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Jan Váně se ve svých výzkumech soustředí na srovnávací výzkum. Svou pozornost ve výzkumech (primární či aplikovaný) zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství (individualizace, mezigenerační přenos religiozity, náboženská kulturní paměť, morfování náboženských komunit); sociologii vzdělání (tvorba a volba vzdělávacích strategií jak na straně aktéra tak systému) a problematice bezdomovectví a sociálních služeb poskytovaných skupinám sociálně nejslabších. Dále se věnuje sociálním teoriím akcentujícím problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

department

PROFESOR (prorektor pro vnější vztahy a komunikaci)

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

vanejan@rek.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě e-mailem / SP 507

Odborní asistenti

dsc 4554 2 1 scaled

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Lukáš Dirga absolvoval doktorské studium sociologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho hlavní výzkumné zájmy leží v oblastech penitenciární sociologie (sociologie vězeňského života), kriminologie, trestní politiky a sociologie deviací. Lukáš Dirga realizoval řadu kvalitativních empirických výzkumných projektů zaměřených na oblast vězeňství. Ve svých výzkumech se dlouhodobě věnuje tématům humanizace vězeňství, víry a duchovního života během výkonu trestu odnětí svobody, vězeňským útěkům či aplikaci konceptu Human Ecology při studiu vězeňského světa.

department

Odborný asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

dirga@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Úterý / 17:30 – 18:30 / SP 512

glajchova portret

Mgr. Alena Glajchová, Ph.D.

Alena Glajchová absolvovala doktorské studium na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se zejména na témata z oblasti sociologie zdraví a medicíny. Ve svých výzkumech se zabývá především problematikou poskytování zdravotní péče zranitelným skupinám populace, interakcemi v prostředí zdravotní péče a nerovnostmi ve zdraví. Dále se zajímá o témata spadající do oblasti sociologie genderu a sociologie migrace. V oblasti sociální práce se zaměřuje na otázky diskriminace, marginalizace a poskytování zdravotní péče zranitelným jedincům.

department

Odborná asistentka

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

alenag@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Úterý / 12:00 – 13:00 / SP 502

kalvas portret

PhDr. František Kalvas, Ph.D.

František Kalvas působí jako odborný asistent na Katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se výzkumům formování veřejného mínění (zejména procesům spirály mlčení, nastolování agendy a rámcování), náboženské kolektivní paměti a kooperativního jednání. Metodologicky se zaměřuje na multiagentní modelování, analýzu dat z výběrových šetření (včetně panelových dat), a Q-metodologii. V oblasti aplikovaného výzkumu se soustředí na zajišťování kvality univerzitního vzdělání a hodnocení sociálních služeb.

department

Odborný asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

kalvas@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Pátek / 09:00 – 10:00 / SP 502

kanak

Mgr. Bc. jan kaňák, Ph.D.

Jan Kaňák se zaměřuje na oblast spirituality v rámci pomáhajících profesí, především pak v sociální práci a také na oblast truchlení. V rámci zkoumání spirituality se zaměřuje na různorodost individuálních konstrukcí spirituality, jejich podobu v konkrétních životních příbězích a také na střetávání spirituálního a profesionálního diskursu v přístupech a intervencích pomáhajících profesionálů. V oblasti truchlení se zaměřuje především na promýšlení konceptu komplexní sítě truchlení a možné podpory pro pozůstalé.

department

Odborný asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

honzaka@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Čtvrtek / 11:55 – 12:55 / SP 509

foto krulichova orez

PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.

Eva Krulichová absolvovala doktorské studium na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se kvantitativnímu výzkumu ve spojení s kriminologickými tématy. Svoji pozornost zaměřuje především na strach z kriminality, důvěru v trestní spravedlnost, postoje veřejnosti k trestání, problematiku desistence a delikvenci mládeže. Působí na Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a dlouhodobě spolupracuje také na projektech Univerzity Karlovy a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

department

Odborný asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

krulich@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Středa / 10:10 – 11:10 / SP 512

foto

Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.

Karel Řezáč je absolventem doktorského studijního programu sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je vyučujícím studijního programu sociální práce na Katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se v rámci výzkumu věnuje tématům hranic profesionálního výkonu sociální práce, deinstitucionalizace, náhradní rodinné péče, lidského rozvoje a wellbeingu. Obhájil disertační práci na téma Potencialita dětí v náhradní rodinné péči a také působil v praxi sociální práce jako sociální pracovník náhradní rodinné péče v nestátní neziskové organizaci pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

department

odborný Asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

rezack@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Čtvrtek / 11:00 – 12:00 / SP 509

stipkova portret

Mgr. Martina Štípková, Ph.D.

Martina Štípková vystudovala sociologii a demografii. Věnuje se kvantitativnímu výzkumu, ve kterém se zaměřuje především na téma rodiny, zdraví a sociální stratifikace. Ve svém doktorském výzkumu zkoumala příčiny rostoucího podílu mimomanželských porodů a dopady tohoto trendu na zdraví novorozenců. V současném projektu se věnuje dynamice partnerských vztahů ve vyšším věku. Mezi její další výzkumná témata patří socioekonomické nerovnosti ve zdraví, dopady rozvodu/rozchodu rodičů na děti nebo prarodičovství.

department

Odborná asistentka

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

marsti@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

dle předchozí domluvy e-mailem

Asistenti

franzova

Mgr. Drahomíra Franzová

Drahomíra Franzová absolvovala sociální práci na Filosofické fakultě UK a obor řízení v sociálních a zdravotních službách na Fakultě humanitních studií UK. Zajímá ji především praktická aplikace sociální práce, nové, inovativní, přístupy v sociální práci, s důrazem na respektující přístup ke klientům a lidskoprávní otázky. Sociální práci se věnovala i v zahraničí. Několik let působila jako inspektorka kvality sociálních služeb a kvality sociálně právní ochrany dětí a jako auditorka se podílela i na realizaci řady dalších projektů souvisejících s kvalitou (zejména sociálních) služeb. V současné době se aktivně podílí na reformě psychiatrické péče v ČR. Její kmenovou organizací je organizace Ledovec, která podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení, působí zde na manažerské pozici.

department

asistentka

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

franzova@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Úterý / 13:00 – 14:00 / SP 512

dle předchozí domluvy e-mailem

syrovatkova

Ing. ET MGR. Štěpánka Syrovátková

Štěpánka Syrovátková absolvovala Strojní fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V devadesátých letech se podílela na vzniku a rozvoji Asociace občanských poraden v ČR. Svůj profesní zájem o kvalitu v sociálních službách podpořila absolvováním oborů Sociální a pastorační práce a Diakonika na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oblasti sociální práce se zaměřuje na podporu profesního růstu pracovníků sociálních služeb. Jejím zájmem je rozvoj mezioborových dialogů a účinná aplikace teoretických modelů do žité praxe.

department

asistentka

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

syrstep@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Pondělí/ 7:30 – 8:30 / SP 512

dle předchozí domluvy e-mailem

Externí zaměstnanci

svantner

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Martin Švantner, PhD (*1982) vystudoval politologii (FF ZČU), filosofii a sémiotiku (FF UK, FHS UK) a antropologii (FHS UK). Jeho hlavním zájmem je obecná sémiotika, dějiny sémiotiky, sémiotikou ovlivněná teorie rétoriky, sémiotika hudby, kognitivní sémiotika, současná sociální teorie a filosofie a dílo C. S. Peirce. Pracoval jako novinář v českých tiskových agenturách, jako specialista na internetové kampaně a jako výzkumník v Centru pro historii a filosofii vědy při FF ZČU. Působí jako výzkumník na IPS FSV UK (výzkumným tématem je význam hybridních revolučních aktérů v mezinárodní politice).

department

Odborný asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

svantm@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

Úterý  / 14:45 – 15:45 / SP 511

případně dle předchozí domluvy e-mailem

kobes

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Tomáš Kobes je sociální antropolog. Jeho hlavní výzkum probíhá na Slovensku, kde se zaměřuje na oblast regionálního rozvoje a sociální exkluze, příbuzenství, genderu a utváření identity. V roce 2004 dokončil svůj výzkum, na jehož základě vznikla disertační práce soustředící se na roli regionálního rozvojového projektu v integraci místních romských obyvatel. V následujících výzkumech se zaměřil na taková témata jako je příbuzenství obyvatel romských osad, homosexualita, transsexualtia, závádění základní infrastruktury do areálů romských osad či formování sociální paměti ve vztahu k materiálním objektům a infrastruktuře. Tato terénní zkušenost přispěla i k formování jeho teoretické specializace pohybující se v oblastech nových příbuzenských studií, kritické diskurzivní analýzy, teorie aktérů-sítí a ontologického obratu v sociální vědě.

department

Vědecko-výzkumný pracovník

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

kobes@ff.zcu.cz

remr

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Jiří Remr absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru evaluací. Působí jednak jako odborný asistent na FSV UK, je ale také výzkumným ředitelem v Institutu evaluací a sociálních analýz, kde se věnuje rozvoji evaluačních metod a metaevaluacemi. Je šéfredaktorem odborného časopisu Evaluační teorie a praxe. Vykonává rovněž činnost externího evaluátora. Členem ČES je od roku 2010 a v letech 2012 – 2016 zastával funkci prezidenta (resp. předsedy správní rady).

department

Odborný asistent

Katedry sociologie a sociální práce

mail

E-mail:

remr@centrum.cz

clock

Konzultační hodiny

Středa/ SP 502

dle předchozí domluvy e-mailem

galeta

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Patrik Galeta je odborným asistentem Katedry antropologie na Fakultě filozofické ZČU v Plzni. Pracuje v oboru bioarcheologie a biostatistiky. Zabývá se aplikací statistických a paleodemografických metod v antropologii a příbuzných společenských vědách. Ve svých výzkumech se zabýval demografickým šířením prvních zemědělců ve střední Evropě, možnostmi odhadu pohlaví tvůrců paleolitických nástěnných maleb, problematice časné domestikace psa či rekonstrukcí plodnosti středověkých populací střední Evropy.

department

Odborný asistent

Katedry antropologie FF ZČU

mail

E-mail:

galeta@ff.zcu.cz

clock

Konzultační hodiny

dle předchozí domluvy e-mailem

Skip to content