Přejít k obsahu

Výzkumná zaměření

V oblasti výzkumu naše zájmy sahají od široce – v anglosaské tradici – pojaté sociální demografie, která zahrnuje problematiku sociálních nerovností, sociální mobility, sociologii vzdělání, sociologii náboženství, sociologii rodiny, příbuzenství a životního cyklu, gender, sociologii města a sociologii zdraví, nemoci a medicíny, přes sociologii médií až po sociologii byrokracie, formálních organizací a profesí, sociologii veřejného mínění, soudobou i klasickou sociologickou teorii a historickou sociologii. Přehled konkrétních výzkumných zájmů naleznete v jednotlivých medailoncích členů a členek katedry:

 

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Lukáš Dirga absolvoval studium sociologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavní výzkumné zájmy leží v oblastech penitenciární sociologie (sociologie vězeňského života), kriminologie, trestní politiky a sociologie deviací. Lukáš Dirga realizoval řadu kvalitativních empirických výzkumných projektů zaměřených na oblast vězeňství. Ve svých výzkumech obrací pozornost například k procesu humanizace českého vězeňství, či k roli náboženství ve vězeňském prostředí. Ve svém posledním etnografickém výzkumu analyzoval vztah odsouzených k jejich tělům během výkonu trestu odnětí svobody.

 

Mgr. Alena Glajchová

V roce 2014 získala magisterský titul v oboru sociologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Ve své diplomové práci s názvem Pohled lékařů na pacienty a vnímání vlastní pozice v současném systému zdravotnictví tím, jak lékaři vnímají svoji roli a vztah vůči pacientům v kontextu veřejného zdraví. Na základě svých zjištění reflektovala proměnu lékařské profese a vztahu lékař-pacient v soudobé české společnosti. Poukázala také na to, jak lékaři hodnotí fungování systému zdravotnictví s ohledem na transformaci společnosti probíhající od roku 1989. Nyní je interní doktorandkou na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Pozornost věnuje zejména otázkám týkající se poskytování zdravotní péče, interakce mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče a nerovností ve zdraví. Pracuje na disertačním projektu, který se zaměřuje na zranitelnou populaci v medicínském systému. Hlavní pozornost ve svém výzkumu věnuje interpretaci zkušenosti týkající se poskytování zdravotní péče a vztahu mezi zdravotnickým personálem a zranitelnou populací, jež jsou ženy cizinky a lidé ve stáří. Vyzdvihuje tak zranitelnost těchto skupin populace, která je výsledkem intersekce mnoha faktorů v prostředí institucionální péče.

 

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.         

Jaroslava Hasmanová Marhánková se ve své práci prostřednictvím kvalitativních metod zaměřuje především na otázky genderu, tělesnosti a stárnutí. Dlouhodobě se věnuje rovněž tématům z oblasti sociologie medicíny. Její předchozí projekty se mimo jiné zaměřovaly na analýzu politik aktivního stárnutí a životní styly českých seniorů/rek. Její aktuální vědecké projekty se zaměřují na zkušenosti a významy prarodičovství v současné české společnosti a na koncept biologického občanství a formy rezistence vůči biomedicínskému vědění (studované v rámci případové studie rodičů, jež se kriticky staví vůči povinnému očkování svých dětí).

 

Mgr. Veronika Hásová

Veronika Hásová absolvovala studium sociologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2014. Zaměřuje se na témata z oblasti sociologie náboženství a sociologie komunit. Ke zkoumání těchto témat využívá kvalitativní i kvantitativní metody. V současnosti v rámci své disertační práce zkoumá redefinici komunity na pozadí moderních trendů se zaměřením na individualizaci.

          

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Prof. Hynek Jeřábek se zabývá historií a metodologií empirického sociálního výzkumu a zdůrazňuje inspirační potenciál klasických výzkumů pro současnost. Specializuje se také na metody volební a mediální komunikace a sociálního výzkumu. Dlouhodobě se věnuje výzkumu mezigenerační solidarity a péče o seniory v rodinách, který realizoval například v projektu: "Rodinná soudržnost v péči o seniora".

 

PhDr. František Kalvas, Ph.D.      

František Kalvas působí jako odborný asistent na katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se výzkumům formování veřejného mínění (zejména procesům spirály mlčení, nastolování agendy a rámcování), náboženské kolektivní paměti a kooperativního jednání. Metodologicky se zaměřuje na multiagentní modelování, analýzu dat z výběrových šetření (včetně panelových dat), a Q-metodologii. V oblasti aplikovaného výzkumu se soustředí na zajišťování kvality univerzitního vzdělání a hodnocení sociálních služeb.

 

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.           

Tomáš Kobes je sociální antropolog. Jeho hlavní výzkum probíhá na Slovensku, kde se zaměřuje na oblast regionálního rozvoje a sociální exkluze, příbuzenství, genderu č obecněji utváření identity. V roce 2004 dokončil svůj výzkum, na jehož základě vznikla disertační práce soustředící se na roli regionálního rozvojového projektu v integraci místních romských obyvatel. V následujících výzkumech se zaměřil na taková témata jako je příbuzenství obyvatel romských osad, homosexualita, transsexualtia, závádění základní infrastruktury do areálů romských osad či formování sociální paměti ve vztahu k materiálním objektům a infrastruktuře. Tato terénní zkušenost přispěla i k formování jeho teoretické specializace pohybující se v oblastech nových příbuzenských studií, kritické diskurzivní analýzy, teorie aktérů-sítí a ontologického obratu v sociální vědě. Tomáš Kobes je odborným asistentem na Katedře sociologie, Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

                                   

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.         

Alena Pařízková se zajímá o otázky mezinárodní migrace, životních drah, zdraví, nerovností a genderu. V minulosti se podílela na projektu, který analyzoval změny intimních a rodinných vztahů v české společnosti. Realizovala kvalitativní výzkum českých ekonomických migrantů ve Velké Británii a zkoumala jejich rodinné vztahy, pracovní trajektorie se zapojením genderové perspektivy. Vedla také malý výzkumný projekt o fotbalových fanoušcích, který analyzoval procesy identity a neo-kmenových procesů. V současné době se zaměřuje na provázání zdraví a migrace nebo cestování. Jednak se zaměřuje na migrující ženy a témata perinatálního zdraví. Fenomén žen, které cestují za porodní péčí na dlouhé vzdálenosti nebo do zahraničí, je dalším výzkumným zaměřením. V oblasti sociální práce se zaměřuje na prolínání násilí, marginalizace a poskytování placených sexuálních služeb.

           

Mgr. Martina Štípková, Ph.D.        

Martina Štípková vystudovala sociologii a demografii. Věnuje se kvantitativnímu výzkumu, ve kterém se zaměřuje především na téma rodiny, zdraví a sociální stratifikace. Ve svém doktorském výzkumu zkoumala příčiny rostoucího podílu mimomanželských porodů a dopady tohoto trendu na zdraví novorozenců. V současném projektu se věnuje dynamice partnerských vztahů ve vyšším věku. Mezi její další výzkumná témata patří socioekonomické nerovnosti ve zdraví, dopady rozvodu/rozchodu rodičů na děti nebo prarodičovství.

 

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Martin Švantner je odborným asistentem na Karlově univerzitě v Praze (katedra elektronické kultury a semitologie) a přednášejícím na Západočeské univerzitě v Plzni (Katedra sociologie). Je také výzkumníkem na Fakultě sociálních věd (Univerzita Karlova, projekt HYDRA zaměřený na výslech "hybridních revolučních aktérů" v globální politice). Jeho obecný zájem je zaměřen na sémiotiku, kognitivní sémiotiku, sociální sémiotiku, historii sémiotiky, dějiny rétoriky, sociální filozofii, teorie argumentace a kritické teorie. Je členem Mezinárodní asociace pro semiotické studie, Semiotické společnosti Ameriky, Středoevropského pragmatistu. Je také členem vědecké komise Mezinárodní asociace pro kognitivní sémiotiku a členkou redakční rady American Journal of Semiotics. Jeho nejnovější publikace je společně upraveným svazkem o Peirceho teorii o znamení (Jak si vyrobit Známky Jasné, Leiden: Brill, 2018).

 

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Jan Váně se ve svých výzkumech soustředí na srovnávací výzkum. Svou pozornost ve výzkumech (primární či aplikovaný) zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství (individualizace, mezigenerační přenos religiozity, náboženská kulturní paměť, morfování náboženských komunit); sociologii vzdělání (tvorba a volba vzdělávacích strategií jak na straně aktéra tak systému) a problematice bezdomovectví a sociálních služeb poskytovaných skupinám sociálně nejslabších. Dále se pak věnuje sociálním teoriím akcentující problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

Patička