Přejít k obsahu

Výzkumná zaměření

V oblasti výzkumu naše zájmy sahají od široce – v anglosaské tradici – pojaté sociální demografie, která zahrnuje problematiku sociálních nerovností, sociální mobility, sociologii vzdělání, sociologii náboženství, sociologii rodiny, příbuzenství a životního cyklu, gender, sociologii města a sociologii zdraví, nemoci a medicíny, přes sociologii médií až po sociologii byrokracie, formálních organizací a profesí, sociologii veřejného mínění, soudobou i klasickou sociologickou teorii a historickou sociologii. Přehled konkrétních výzkumných zájmů naleznete v jednotlivých medailoncích členů a členek katedry:

 

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.         

Jaroslava Hasmanová Marhánková se ve své práci prostřednictvím kvalitativních metod zaměřuje především na otázky genderu, tělesnosti a stárnutí. Dlouhodobě se věnuje rovněž tématům z oblasti sociologie medicíny. Její předchozí projekty se mimo jiné zaměřovaly na analýzu politik aktivního stárnutí a životní styly českých seniorů/rek. Její aktuální vědecké projekty se zaměřují na zkušenosti a významy prarodičovství v současné české společnosti a na koncept biologického občanství a formy rezistence vůči biomedicínskému vědění (studované v rámci případové studie rodičů, jež se kriticky staví vůči povinnému očkování svých dětí).

 

Mgr. Veronika Hásová

Veronika Hásová ve svých výzkumech využívá kvantitativní i kvalitativní metody ke zkoumání témat spojených s náboženstvím a možností revitalizace komunit. O tato témata se zabývá na pozadí aktuálních sociálních jevů.

 

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.          

Ema Hrešanová považuje za hlavní oblasti svého výzkumného zájmu otázky zdraví a nemoci a jejich genderové aspekty, které uchopuje prostřednictvím kvalitativních metod, zejména pak etnografie.  Zajímá ji též oblast intimních vztahů a rodiny a též téma profesí a profesních skupin a organizací v soudobé společnosti.  Své výzkumné záliby a dovednosti uplatnila v několika domácích i zahraničních výzkumných projektech, například při řešení projektu „Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na těhotenství a výsledek porodu“ či v postdoktorském projektu „Hnutí přirozeného porodu a feministické přístupy k porodu: systémy sociálního jednání a myšlení“.

           

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Prof. Hynek Jeřábek se zabývá historií a metodologií empirického sociálního výzkumu a zdůrazňuje inspirační potenciál klasických výzkumů pro současnost. Specializuje se také na metody volební a mediální komunikace a sociálního výzkumu. Dlouhodobě se věnuje výzkumu mezigenerační solidarity a péče o seniory v rodinách, který realizoval například v projektu: "Rodinná soudržnost v péči o seniora".

 

PhDr. František Kalvas, Ph.D.      

František Kalvas se věnuje metodologii sociálního výzkumu a sociologii veřejného mínění, především se zaměřuje na teorii nastolování agendy (agenda-setting) a příbuzné teorie formování veřejného mínění, jako je např. teorie spirály mlčení. Jeho metodologickým zájmem byly dříve longitudinální kvantitativní designy a odpovídající metody statistické analýzy, nyní se však intenzivně zaměřuje na multiagentové modelování (agent-based modeling) sociálních procesů, jako například v projektu "Využití počítačového modelování při studiu poválečného vývoje českého pohraničí”.

 

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.           

Práce Tomáše Kobese je založena na dlouhodobém participatorním výzkumu především v regionu východního Slovenska. Zde realizoval výzkum zaměřující se na činnost nevládních neziskových organizacích usilující o zlepšení situace obyvatel romských osad, srovnávací výzkum příbuzenství obyvatel východoslovenského venkova a výzkum soustředící se na postižení homosexuality a transsexuality ve východoslovenských romských osadách. Specializuje se zejména na teorii příbuzenství a rodiny, regionální rozvoj a romskou problematiku, obecně na teorii a epistemologii sociálních věd.

                                   

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.         

Hlavním výzkumným zaměřením Aleny Pařízkové je téma mezinárodní migrace. V rámci svých výzkumů pomocí kvalitativní metodologie analyzuje pracovní migrace v kontextu životních drah, propojení mezinárodní migrace a konceptu domova či genderu. V současné době téma migrace prolíná se zájmem o mezigenerační vztahy a vliv technologií. Dalším tématem výzkumů je sociální identita.

           

Mgr. Martina Štípková, Ph.D.        

Martina Štípková se ve svém výzkumu zaměřuje především na témata rodiny, zdraví a sociální stratifikace. Používá při tom pokročilé metody kvantitativního zpracování dat. Ve svém doktorském výzkumu se věnovala nerovnostem ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání matek. V současnosti pracuje na výzkumném projektu zabývajícím se vlivem velikosti kohort na zdraví a nerovnost ve zdraví.

 

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Jan Váně se ve svých výzkumech soustředí především na otázky spojené s proměnou religiozity v souvislosti s procesy: individualizace, mezigeneračního přenosu religiozity a náboženské kolektivní paměti. Svou pozornost dále upírá k „alternativním“ proudům myšlení a společenstev uvnitř denominací (zejména katolické církve). Zkoumá morfování náboženských komunit, proměny jejich interpretací a sebeinterpretací a postoje vnějšího okolí k nim.

Patička