Přejít k obsahu

Proč studovat sociologii

Co je sociologie

Sociologie je vědeckou disciplínou, která hledá způsoby, jak porozumět moderním společnostem, které jsou nesmírně dynamické a dokonce se zdá, že se tempo jejich změny neustále stupňuje.

 

Moderní společnosti

Moderní společnosti se proměňují v takové míře, až se dokonce zdá, že se tempo jejich změny neustále stupňuje. Současná česká společnost není výjimkou. S tím, jak se společnost, v níž žijeme, mění, roste i naše potřeba těmto změnám rozumět, zachytit jejich podstatu a pochopit, kam se společnost bude ubírat v budoucnu. Potřebujeme lépe rozumět životu současného člověka jako člena sociálních skupin – rodin, komunit, měst, formálních i neformálních organizací, z nichž odvíjí svou osobní a skupinovou identitu. Potřebujeme lépe rozumět člověku ve všech jeho sociálních rolích jako lidské bytosti, tvůrci, občanu, voliči, zaměstnanci a spotřebiteli. Jeden ze způsobů porozumění předkládá sociologie. To, jak to činí ,přibližuje naše katedra.

 

Co vám nabízí katedra

Přirozená potřeba rozumět člověku a jeho sociálnímu jednání, stejně tak jako působení společnosti zodpovídá celá řada sociologických subdisciplín. Na naší katedře pěstujeme sociologii ve všech jejích moderních podobách. Zvláště klademe důraz na vzdělání v sociologii a sociologické metodologii včetně aplikované statistiky a analýzy kvalitativních a kvantitativních dat. A to jak na bakalářském tak magisterském stupni. Vyučujeme ale i současnou a klasickou sociologickou teorii a věnujeme se i praktické a aplikované části oboru. Studenty vychováváme ke zdravé metodologické skepsi a paradigmatické toleranci.

 

Čím se zabývá katedra

V oblasti výzkumu naše zájmy sahají od široce – v anglosaské tradici – pojaté sociální demografie, která zahrnuje problematiku sociálních nerovností, sociální mobility, sociologii vzdělání, sociologii náboženství, sociologii rodiny, příbuzenství a životního cyklu, gender, sociologii města a sociologii zdraví, nemoci a medicíny, přes sociologii médií až po sociologii byrokracie, formálních organizací a profesí, sociologii veřejného mínění, soudobou i klasickou sociologickou teorii a historickou sociologii.

Zvláštní důraz je na katedře kladen na metodologii. Její zprostředkování studentům se významně opírá vlastní výzkumné práce vyučujících. Ti využívají nejrůznější metody sběru a zpracování dat – od kvantitativních sociologů preferujících statistické zpracování dat z velkých výběrových šetření, populačních registrů a kvantitativní obsahové analýzy mediálních obsahů přes etnografy pracující metodami zúčastněného pozorování a rozhovorů až zastánce kritické diskursivní analýzy a komparativní historické metody. Někteří členové katedry ve vlastní práci opakovaně produktivně využívají synergie vznikající kombinací různých metod sběru a analýzy dat, případně spolupracují na projektech, které překračovaly tradiční metodologické bariéry.

Patička