Přejít k obsahu

Pracovní texty

Edice pracovních textů Katedry sociologie slouží k rychlému zveřejnění textů, které jsou připraveny k prezentaci na konferenci, workshopu, nebo jsou v recenzním řízení v odborných časopisech, monografiích a podobně. Autory/autorkami textů jsou typicky členové katedry, příležitostně i jiní členové odborné komunity (např. účastníci konferencí pořádaných katedrou). 
Texty neprocházení recenzním řízením ani jazykovou a formální kontrolou. Veškerá zodpovědnost za obsah a podobu textů náleží autorům/autorkám.
Autoři jsou instruováni, aby zajistili stažení pracovní verze textu z cirkulace ihned po jejich zveřejnění ve standardní akademické podobě a nahradili původní pracovní text bibliografickou informací o novém místu zveřejnění.

2016

Jan Váně, Jiří Stočes. 2016. THE TACHOV REGION AND ITS RELIGIOUS MEMORY Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 01/2016
Stočes, Jiří, Jan Váně. 2016. Proměny katolické religiozity tachovského okresu v uplynulých sto letech. Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 03/2016
Lužný, Dušan a Jan Váně. 2016. Jak konceptualizovat náboženskou paměť? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 02/2016

2015

Veronika Hásová. 2015. Where is it heading? Religion in late modernity in the Czech Republic Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2015.

2014

Váně, Jan.2014. Sociologie náboženství: Soudobé trendy. Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2014.
Váně, Jan a Veronika Hásová. 2014. Jak se v České republice vlastně měří náboženství? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2014.

2013

Kobes, Tomáš. 2013 „Naši Romové“ - difrakční vzorce odlišnosti východoslovenského venkova. Příspěvek k problémům překladu Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2013.
Lužný D. Teorie racionální volby a sekularita Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2013
Kreidl M., Štípková M., Hubatková B., Rabušic L., Variations in the Effect of Parental Breakup on Children’s Education Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.03/2013.

2012

Váně J. Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community. Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.03/2012
Váně J., Kalvas F. The Agenda - Setting Effect of Focusing Events: A Case Study of the Church Restitutions Issue Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2012
Váně J. 2012 Výzkumy věnující se podobám religiozity v ČR Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2012

2011

Kalvas F., Váně J., Štípková M., Kreidl M. 2011 RÁMCOVÁNÍ A NASTOLOVÁNÍ AGENDY: DVA PARALELNÍ PROCESY V INTERAKCI Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.04/2011.
Štípková, Martina. 2011 Closing at the bottom, opening at the top: Trends in the educational homogamy of Czech married parents over the past two decades Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.03/2011
Kobes, Tomáš. 2011 Identifikace a praxe homosexuálů ve východoslovenských romských osadách. Možnosti využití diskurzivní analýzy při analýze coming out stories Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2011.
Kreidl, Martin a Štípková, Martina. 2011 Tranzice do nesezdaného soužití a prvních koresidenčních svazků v současné ČR Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2011
Váně J., Lužný D., Štípková M. Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.05/2011
Váně J. 2011 The Influence of the Catholic Church in the Border Regions- Comparing Silesia and Western Bohemia Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.06/2011.

2010

Kreidl, Martin. 2010 Hodnoty v manželství a nesezdaném soužití: rozdíly, podobnosti, konvergence? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.03/2010
Růžička Michal, 2010 Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2010
Váně, Jan a Kalvas, František. 2010. "Catholic Church in the Czech Republic and Public Agenda Setting: Czech Catholic Church Representatives Interviews Content Analysis" Working papers of the Department of sociology No. 01/2010.
Váně, Jan. 2010 Adaptační mechanizmy neinstitucionalizovaných náboženských komunit Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.04/2010

2009

Váně, Jan. 2009. Religionistika jako profylaxe náboženských antipatií a sociálních animozit nebo jako nástroj preevangelizace? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 01/2009.
Kreidl, Martin. 2009. "Přihlížejí voliči i ve druhém kole senátních voleb k osobnostním charakteristíkám kandidátů?" Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.09/2009.
Kalvas, František. Kreidl, Martin. Váně, Jan. Štípková, Martina. 2009. Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.07/2009.
Kreidl, Martin. Štípková, Martina. 2009. Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.05/2009.
Kobes, Tomáš. 2009. Fajta a povaha příbuzenství obyvatel východoslovenských romských osad Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.04/2009.
Váně, Jan a Kalvas, František. 2009. Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy aneb rozhovory se třemi zástupci české katolické církve Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.03/2009.
Kreidl, Martin. 2009. Je volební chování v prvním kole senátních voleb ovlivněno vlastnostmi kandidátů? Ilustrace použití modelu diskrétní volby na datech z výběrového šetření. Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2009.
Váně, Jan. 2009. "Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?" Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.11/2009.
Kobes, Tomáš. 2009. "Kmotrovství na východoslovenském venkově" Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.10/2009

2008

Kreidl, Martin a Hošková, Lucie 2008 Měření socioekonomického statusu a zdraví Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 06/2008
Váně, Jan. 2008 Nakolik je reiterativní univerzalizmus Michaela Walzera skutečně univerzalistickým a co umožňuje dobře uspořádanou politickou obec? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.05/2008
Kalvas, František a Růžička, Michal. 2008 Role interpersonální komunikace a genderu v procesu nastolování témat Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.04/2008
Šafr, Jiří a Häuberer, Julia. 2008 Item battery for measurement of Bridging Social Capital: The comparison of ISSP 2007 and CVVM 2007 datasets Working papers of the Department of sociology No. 03/2008
Kouba, Karel 2008. Konfigurativní analýza jako nový metodologický přístup ve volební geografii? Příklad analýzy volebního zisku KSČM v roce 2006 Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.02/2008
Zagata, Lukáš. 2008 APLIKACE Q METODOLOGIE V SOCIOLOGICKÉM EMPIRICKÉM VÝZKUMU Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2008
Kreidl, Martin a Štípková, Martina. 2008. Struktura porodnosti a vývoj porodní váhy v ČR v letech 1992 - 2004 Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 08/2008.

2007

Kreidl, Martin a Hrešanová, Ema. 2007. "Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostředníctvím porodní váhy." Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 03/2007.
Kreidl, Martin. 2007. "Může být návrat do školy efektivní strategií sociální inkluze? Teorie a empirická ilustrace základních principů." Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č.01/2007.
Kreidl, Martin. 2007. Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly ve zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 04/2007.

Patička