Přejít k obsahu


Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A., FRÝBERT, J. Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. Sociální práce = Sociálna práca, 2014, roč. 14, č. 2, s. 87-104. ISSN: 1213-6204
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Do We Work with Roma People? Research of Ethnicity and Nationality of Outreach Program Clients
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , PhDr. Jiří Frýbert
Abstrakt CZ: Neziskové organizace, které definují v projektech cílovou skupinu, tak velice často činí na základě etnicity klientů. Pro značné množství organizací jsou tak jejich klienti primárně definováni jako Romové. Cílem textu je konfrontovat perspektivu institucí, kdy až příliš často dochází k automatickému kategorizování lidí na základě určitých znaků, s pohledem samotných klientů a definicí jejich vlastní identity. Zajímá nás tedy to, zda klienti vidí sami sebe tak, jak je vidíme my. Z pohledu toho, zda jsou, či nejsou Romové. Během let 2009 a 2010 jsme prováděli průzkum mezi klienty naší organizace (terénní program pro uživatele drog a osoby živící se prostitucí), kdy jsme se formou anketního dotazování ptali na jejich subjektivní pohled na sebe samé. Získali jsme přes 400 odpovědí, které ukazují na složitost a nejednoznačnost celé problematiky. Definice klienta na základě určitých, stereotypně užívaných fyziognomických znaků nemusí být, a často nebývá, v souladu s jeho vlastní identitou.
Abstrakt EN: Non-profit organizations which define target group in their projects, very often do so based on the ethnicity of their clients.The clients of a significant number of organizations are defined primarily as Roma. The purpose of this text is to confront the perspective of organizations, which often automatically categorize their clients on the basis of certain features, with the view of the actual clients and their own definition of their ethnicity. Thus we are interested in whether the clients perceive themselves the same way they are perceived by us, as being Roma or not. During the years 2009 and 2010 we conducted research among clients of our organization (an outreach program for drug users and persons who rely on prostitution to make a living); we were inquiring about their subjective view of themselves through a questionnaire. We received over 400 responses which show the complexity and ambiguousness of the issue. The definition of a client based on certain stereotypically used physiognomic features does not have to be, and often is not, in accordance with their own identity.
Klíčová slova

Zpět

Patička