Přejít k obsahu

Postup pro zadání tématu diplomové práce

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia sociologie o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání DP“

Vyberte si téma práce. Seznam témat je k dispozici na stránkách katedry sociologie, sekce „Student“, záložka „Magisterský obor“, podzáložka "Nabízená témata DP" (viz: http://www.ff.zcu.cz/kss/pro-studenty/magistersky-obor/vskp-stag.html). Zdá se nám vhodné, abyste o tématu práce intenzivně uvažovali nejpozději počátkem LS prvního roku studia a mohli pokročit ke konzultacím tématu s příslušným vedoucím práce.

Nabízená témata v seznamu budou aktivními prokliky do Portálu, kde naleznete bližší specifikaci tématu.

Detaily nabízeného tématu je možné nalézt také touto cestou: V Portálu v záložce Moje studium_Výběr kvalifikační práce - objeví se vám záložka Hledání témat - zde vyplňte pole Katedra: KSS, zadejte hledat a objeví se vám seznam zadaných témat. Kliknutím na název tématu se rozbalí detaily.

Zároveň tam také naleznete možnost registrovat se k tématu jako zájemce/kyně. (Není to samé jako zamluvení tématu. K tomu dochází až po dohodě s vyučující/m, který/á vaši registraci potvrdí).

Pokud si zaregistrujete více témat, je možné si určit jejich prioritu. Kdykoli je zároveň možné u daného tématu zrušit registraci a to v záložce Moje témata.

  • Naprosto nezbytné je zároveň kontaktovat vybranou/ého vedoucí/ho a to s dostatečným předstihem – dojednání podrobností projektu může trvat i několik týdnů a může vyžadovat poměrně intenzivní práci! S vedoucí/m práce se domluvte na zásadách vypracování práce a seznamu doporučené literatury.
  • Pokud se s vyučující/m dohodnete na další spolupráci, vyučující schválí vaší registraci a můžete přistoupit ke zpracování Formuláře pro zadání DP v Portále
  • Formulář naleznete na https://portal.zcu.cz/ sekce Moje výuka, záložka kvalifikační práce. Následně rozklikněte text Vyplnit podklady pro zadání Diplomové práce. Jednotlivé položky vyplňte dle dohody s vyučující/m. Nedílnou součástí formuláře je anotace práce (cca 10 řádek). V ní bude nastíněna problematika, jíž se hodláte zabývat, jaký problém chcete řešit (a proč) a jako metodu při řešení chcete použít. Pokud formulář nebude obsahovat anotaci, bude Vaše práce automaticky zamítnuta a bude Vám katedrou přiděleno jiné téma.

Podklad vytiskněte podle dohody s vedoucí/m práce, nechte podepsat vedoucí/m DP a přineste na sekretariát katedry nejpozději do 13. 5. 2020. Tento podklad DP (pokud bude vedoucím katedry schválen) je nadále závazný a o každou změnu musíte žádat na studijním oddělení! Zadání schvaluje vedoucí katedry – oznámení o schválených a neschválených zadáních jsou zveřejněny na webu katedry sociologie obvykle na začátku června.

  • Pokud formulář do stanoveného data neodevzdáte, bude Vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou.
  • Studenti/ky, kteří si v posledním roce standardní doby studia nechtějí zapsat předmět Diplomová práce, odevzdají do 13. 5. 2020 na sekretariát katedry tiskopis Oznámení o odkladu zápisu. Formulář naleznete na https://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html, sekce „Oznámení“. Pokud student uvedený tiskopis nevyplní či mu odklad nebude schválen, je povinen zapsat si předmět Diplomová práce (KSS/DP) v předběžném zápisu.
  • Oficiální zadání DP schválené děkanem si studenti/ky vyzvednou na sekretariátu katedry na začátku ZS druhého ročníku studia, nejpozději však do konce října. Tento dokument později vkládáte do finální verze své DP, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě dotazů k postupu volby tématu DP se bezodkladně obracejte na vedoucího katedry sociologie nebo na tajemnici katedry.

Detailní informace o zadání práce v systému Portálu:http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_vypisovani-vskp.html

Pro práci na samotné Diplomové práci je vhodné prostudovat si formulář Zásady pro odevzdávání kvalifikačních prací, který naleznete zde: https://www.ff.zcu.cz/kss/pro-studenty/formulare-ke-stazeni.html

Patička